THADS tỉnh Lào Cai: Hội nghị triển khai công tác năm 2009

12/02/2009
Ngày 20/01/2009 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị  triển khai công tác thi hành án năm 2009. Tham gia hội nghị gồm chấp hành viên; cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh; trưởng thi hành án; phó trưởng thi hành án; chấp hành viên cấp huyện. Tại hội nghị Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã đánh giá công tác thi hành án dân sự năm 2008; triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2009; đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2008; phát động thi đua năm 2009 và công bố, trao quyết định thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2008.


Tại hội nghị đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tập trung chủ yếu vào triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2009. Chỉ đạo các đơn vị Thi hành án trong toàn tỉnh thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật thi hành án dân sự ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để làm phương, nhiệm vụ công tác cho năm 2009. Cụ thể như sau:

1. Công tác tổ chức cán bộ:

- Kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh theo Luật Thi hành án dân sự và Nghị định hướng dẫn thi hành; chuẩn bị tốt cho công tác chuyển giao việc quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Thi hành án dân sự từ Giám đốc Sở Tư pháp (theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) sang cho Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt, tiếp nhận nhiệm vụ mới theo quy định của Luật thi hành án dân sự trang trọng nhưng tiết kiệm.

- Xác định mô hình tổ chức, cơ cấu cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự; xây dựng tiêu chuẩn cụ thể từng ngạnh Chấp hành viên sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

- Rà soát đội ngũ Chấp hành viên theo tiêu chuẩn của Luật thi hành án dân sự để xác định những người có đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy định mới.

- Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự.

- Thực hiện việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, tiếp nhận, tuyển dụng, nâng lương, đào tạo cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự.

- Xây dựng quy trình về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; xây dựng đề án tổ chức biên chế cán bộ cơ quan thi hành án dân sự đến năm 2015.

- Tổ chức thi sát ngạch trình Bộ Tư pháp bổ nhiệm thẩm tra viên cơ quan Thi hành án dân sự.

- Tiếp tục quan tâm đến việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, công chức toàn ngành, giáo dục cán bộ nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị. Quan tâm giải quyết đúng, đủ mọi chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. 

2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự nhằm tạo chuyển biến mạnh trong công tác THADS.

- Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành xong 75 % về việc và 55% về tiền trên số vụ việc có điều kiện thi hành, giảm từ 10 đến 15% án tồn đọng, hạn chế phát sinh số việc tồn đọng mới; tổ chức các đợt cao điểm thi hành án trong toàn tỉnh; hoàn thành việc tổng rà soát các vụ việc tồn đọng chưa thi hành.

- Giao chỉ tiêu thi hành án cho cơ quan thi hành án dấn sự cấp tỉnh, cấp huyện trên cơ sở chỉ tiêu thi hành án do Bộ Tư pháp giao. Các cơ quan Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu cho từng chấp hành viên thuộc quyền quản lý.

- Rà soát, đề nghị miễn thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 05 năm tính đến ngày 01/7/2009 nhưng không có điều kiện thi hành.

- Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm THADS tại những nơi có số lượng án lớn, phức tạp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Toà án, Viện kiểm sát để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác THADS.

- Tổng rà soát các việc thi hành có khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.00đ mà thời gian tổ chức thi hành  đã quá 05 năm, tính đến thời điểm Luật thi hành án dân sự có hiệu lực nhưng người phải thi hành án không có điều kiện thi hành để phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp lập danh sách đề nghị Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở ra quyết định miến thi hành đối với khoản nghĩa vụ đó trước ngày 10/7/2009.

- Tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hoạt động thi hành án dân sự. Đảm bảo áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án, công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo về thi hành án.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý, tổ chức thi hành án đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục thi hành án, không để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật. Quản lý tốt tang, tài vật thi hành án. Rà soát, phân loại án, xác minh điều kiện thi hành của các đương sự, để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tích cực tìm biện pháp tổ chức thi hành những vụ việc khó khăn phức tạp , giảm số tồn đọng kéo dài. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với đối tượng có điều kiện thi hành, nhưng cố tình không thi hành án.

  - Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT ngày 17/6/2005 về việc xét miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí.

  - Tham mưu Ban chỉ đạo thi hành án cùng cấp xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và trong việc chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp, và chỉ đạo phối hợp các ngành chức năng trong việc tổ chức thi hành án, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân.

- Phối hợp với Công an thực hiện thí điểm việc uỷ quyền cho trại giam để trại giam đôn đốc thi hành các khoản phải thi hành án nộp ngân sách nhà nước đối với người phải thi hành án đang châp

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lượng lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp trong việc cưỡng chế thi hành án dân sự nhằm bảo đảm việc cưỡng chế an toàn, đúng pháp luật theo Quyết định số 1505/2008/QĐ-BCA (C11) ngày 10/9/2008 của Bộ Công an.

          3. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:

  Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức tối đa những khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thi hành án, nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009./.

A.T