Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2009

12/02/2009
Ngày 20/01/2009, Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2009. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lương Văn Bằng - Thường trực tỉnh uỷ; đồng chí Lê Cao Tuyên – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định – Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Thi hành án dân sự cấp huyện cùng toàn thể cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.


Hội nghị đã nghe và góp ý báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009; các tham luận về việc phối kết hợp với chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án dân sự; dự thảo Kế hoạch phân bổ và giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2009.

Năm 2008, Thi hành án dân sự Nam Định đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp đề ra (thi hành xong hoàn toàn về việc về việc đạt 86 %; về tiền đạt 83%; tỷ lệ giảm án tồn đạt 16%). Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định và đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự phấn đấu, nỗ lực không ngại khó của cán bộ, chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Cao Tuyên – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của công tác thi hành án dân sự trong năm 2008 và nhấn mạnh: Năm 2009 đặt ra những nhiệm vụ lớn cho công tác Thi hành án dân sự, vì đây là năm thứ tư triển khai thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Nghị quyết số 48/NQ-TW, Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị; là năm thứ 3 triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cũng là năm đầu tiên triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này. Trước những yêu cầu và thách thức đó, Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định cần tập trung triển khai thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn của tỉnh. Trước tiên tập trung vào một số nội dung theo tinh thần Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp như: Rà soát các việc thi hành có giá trị không quá 500.000 đồng mà thời gian thi hành đã quá 5 năm, tính đến thời điểm Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành; rà soát đội ngũ Chấp hành viên của tỉnh để kiện toàn việc bổ nhiệm Chấp hành viên theo ngạch sơ cấp, trung cấp, cao cấp; phân bổ chỉ tiêu giải quyết về việc, về tiền cho từng cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện; tổng kết việc thực hiện uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Giám đốc Sở Tư pháp trong việc quản lý một số mặt công tác tổ chức cán bộ thi hành án; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp để tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án dân sự trong cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn của tỉnh; phối kết hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý, Chấp hành viên; trong việc chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm Thi hành án tại những đơn vị có số lượng án lớn phức tạp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác Thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, tránh tình trạng khiếu nại vượt cấp; phấn đấu giảm từ 20 đến 25% các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài…

Cũng tại hội nghị, Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã công bố các quyết định khen thưởng, quyết định công nhận danh hiệu thi đua của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2008 cho tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

Thay mặt cán bộ công chức Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định, đồng chí Phạm Thị Đương – Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham dự hội nghị. Năm 2009, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt và vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Chí Linh