THADS tỉnh Lào Cai: Đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 và phát động phong trào thi đua năm 2009

12/02/2009
Thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự;  Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự; Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009, ngày 20/01/2009 vừa qua Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã triệu tập cán bộ, công chức Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Trưởng Thi hành án, Phó trưởng Thi hành án và Chấp hành viên Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố họp giao ban tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 và phát động phong trào thi đua năm 2009.


Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động, Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị cấp huyện trên địa bàn đăng ký thi đua, lập kế hoạch thi đua, tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa các phong trào thi đua. Kết quả là 100% tập thể, cá nhân đã đăng ký thi đua đầu năm; các phong trào thi đua thường xuyên được duy trì phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ và không ngừng phấn đấu thi đua nâng cao hiệu của công tác hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thi đua của ngành và của địa phương góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án và nghĩa vụ của người phải thi hành án, kết quả thi hành án năm 2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đạt tỷ lệ 81% số việc có điều kiện thi hành với tổng số việc thi hành xong hoàn toàn là 1566 việc, đạt tỷ lệ 85% số tiền có điều kiện thi hành với tổng số tiền thi hành xong là 14.443.760.000đ.

Trên cơ sở  kết quả giải quyết thi hành án năm 2008 và kết quả các đợt thi đua năm 2008 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tiến hành họp bình xét, đánh giá một cách dân chủ, khách quan, công bằng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, công nhận danh hiệu  “Tập thể lao động xuất sắc”; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen; Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tặng Giấy khen, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, danh hiệu “ Lao động tiên tiến” đối với các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong các mặt công tác năm.

Tại cuộc họp giao ban đồng chí Nguyễn Thị Thuận, Chủ tịch Hội động Thi đua, Khen thưởng – Phó trưởng Thi hành án dân sự tinh Lào Cai đã đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 nêu những ưu, khuyết điểm cũng như các mặt mạnh cần phát huy, các điểm yếu cần khắc phục của một bộ phận nhỏ tập thể, cá nhân cấp huyện để đáp ứng các điều kiện, tiêu chí thi đua, khen thưởng nói riêng, công tác chuyên môn nghiệp vụ nói chung được củng cố và nâng cao hơn nữa trong các năm tiếp theo.

Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2008 kết quả có 4 tập thể (Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; thành phố Lào Cai; huyện Bảo thắng; huyện Bát Xát) được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, riêng tập thể Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai và 06 cá nhân của các đơn vị thi hành án đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 6 tập thể được Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và tặng Giấy khen đối với 4 đơn vị; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với 23 cá nhân, danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với 34 cá nhân và tặng Giấy khen đối với 29 cá nhân.

Phát huy những thành tích thi đua, khen thưởng đạt được trong năm 2008, căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2009 của Bộ Tư pháp, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Khổi thi đua cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía bắc phát động; Thi hành án  dân sự tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua năm 2009 tới toàn thể cán bộ, công chức với mục tiêu hăng hái thi đua, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2009 và các mục tiêu thi đua giai đoạn 2006 – 2010. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về chiến lược cải cách Tư pháp, chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hướng tới  kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2009) và các ngày kỷ niệm lớn trong năm với khẩu hiệu “Cán bộ Tư pháp chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu đổi mới ngành Tư pháp phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng việc nhân rộng điển hình tiên tiến. Kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh theo Luật Thi hành án dân sự với đội ngũ công chức có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao, cần,, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức hiện nay nói chung; toàn ngành phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hoàn thành xong 75% về việc và 55% về tiền trên số việc có điều kiện thi hành, giảm từ 10% đến 15% án tồn đọng, 20 % đến 25% các vụ việc phức tạp kéo dài,  giải quyết khiếu nại đúng thời hạn cũng như đúng quy định của pháp luật đồng thời phấn đấu giảm thiểu những khiếu nại phát sinh mới; tổ chức các đợt cao điểm giải quyết thi hành án, hoàn thành việc tổng rà soát các vụ việc tồn đọng chưa thi hành; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự đặc biệt là Luật thi hành án dân sự có hiệu lực ngày 01/7/2009.

Vũ Ngọc Phương