Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I, giao chỉ tiêu nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023

10/01/2023
Sáng ngày 06/01/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I, giao chỉ tiêu nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng,  Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Kế toán thuộc Cục THADS tỉnh và các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
 

Về kết quả công tác THADS quý I năm báo cáo 2023 của Cục THADS tỉnh, qua báo cáo cho thấy: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tập trung chỉ đạo việc đánh giá công chức, bình xét thi đua năm 2022, tổ chức Hội nghị bình xét thi đua đối với đội ngũ công chức, người lao động trong toàn tỉnh và thực hiện việc chấm điểm, xếp hạng cơ quan THADS; chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS cấp huyện triển khai công tác THADS năm 2023, trong đó tập trung vào việc xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023;  chỉ đạo về một số nội dung công tác tổ chức, cán bộ, tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng kinh phí Nhà nước, kinh phí đào tạo, việc quản lý, sử dụng phí thi hành án. Về kết quả thi hành án: Số việc phải thi hành: 5.049 việc, trong đó: số việc có điều kiện là 3.419 việc, chiếm 67,71%; số việc chưa có điều kiện thi hành là 1.618 việc, chiếm 32,29%. Đã giải quyết: 1.704 việc, tăng 438 việc (34,59%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 49,84%, cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 6,38%. Số tiền phải thi hành: 3.537.164.331.000đồng, trong đó: số tiền có điều kiện 2.581.338.302.000đồng, chiếm 72,97%; số tiền chưa có điều kiện thi hành: 930.458.786.000 đồng, chiếm 27,03%. Đã giải quyết: 136.144.967.000 đồng, tăng 88.963.522.000 đồng (187,23%) so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ giải quyết về tiền đạt 5,27% so với số tiền có điều kiện thi hành, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 là 3,07%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong tâm và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

Tiếp đó, đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng tổ chức cán bộ đã trình bày Dự thảo Kế hoạch thi đua năm 2023.
                
Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí dự họp nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tồn tại hạn chế và những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, nhất trí với Dự thảo giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 cho các Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã. Trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã đã ký giao ước thi đua năm 2023, khẳng định quyết tâm, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026; Chỉ thị số 36/CT-TU ngày 04/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2023; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS cấp huyện khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 theo quy định, trình Lãnh đạo Cục phê duyệt, Chi cục THADS cấp huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chấp hành viên thuộc đơn vị mình để triển khai thực hiện (thực hiện xong trước ngày 15/01/2023); Phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong việc xác minh hiện trạng, đo vẽ trích lục tài sản là quyền sử dụng đất để thi hành án, nhất là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trong các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng. Tiếp tục bám sát cơ sở, xác định địa bàn trọng điểm: cơ quan Cục, Chi cục THADS thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành...và các vụ việc trọng điểm ảnh hưởng đến chỉ tiêu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ, nghiên cứu phân bổ biên chế các cơ quan THADS đảm bảo cho các đơn vị có số lượng, cơ cấu công chức phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023, tăng cường chấn chỉnh kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tác phong lề lối, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức và người lao động trong toàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Chấp hành viên, kế toán, thủ kho, thủ quỹ trong các Chi cục THADS cấp huyện và trong  nội bộ cơ quan Cục;  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra theo Quy chế, tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Tập trung thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư công xây dựng trụ sở các cơ quan THADS giai đoạn 2022-2025; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình công chức, người lao động thuộc diện gia đình chính sách, công chức nghỉ hưu; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chủ động đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Văn phòng Cục THADS tỉnh