Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

12/01/2023
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An (viết tắt là Chỉ thị số 16-CT/TU), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã tiến hành sơ kết để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện.
 

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và những khó khăn đan xen, nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời tăng cường lãnh đạo đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực:
 
 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở nên đã nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ và nhân dân đối với công tác THADS. Đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện (cấp tỉnh 38 văn bản; cấp huyện 128 văn bản).
 
Xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ hoạt động THADS: Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp trong công tác THADS; giải quyết khó khăn về nguồn lực, tạo điều kiện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của công tác THADS trên địa bàn, đã hỗ trợ công tác THADS, HC trên địa bàn tỉnh với số tiền là 1.000.000.000 đồng/năm cho 07 nội dung hoạt động (theo Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh) và đã tăng lên 2.500.000.000 đồng/năm (theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh). Trung bình mỗi năm hệ thống THADS tỉnh thụ lý giải quyết hơn 19.000 việc với 2.000 tỷ đồng, đã giải quyết xong trên 13.000 vụ việc tương ứng với số tiền gần 500 tỷ đồng, luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao; hỗ trợ kinh phí hợp đồng với đơn vị có chức năng hằng năm thực hiện tiêu hủy khoảng hơn 3000 vụ việc, trong đó xử lý khối lượng lớn về tang vật là ma túy, xăng dầu giả, hóa chất công nghiệp… bảo đảm an toàn, đúng quy định. Hỗ trợ các đơn vị Chi cục THADS cấp huyện mỗi năm giải quyết khoảng 400 vụ việc có số tiền lớn, án trọng điểm, có tính chất phức tạp, số đương sự đông...
 
Về quản lý nhà nước về THADS: Hằng năm, UBND các cấp thực hiện hiệp y Kế hoạch công tác THADS, HC của cơ quan THADS trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS nhằm đánh giá những kết quả đạt được, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp có trọng tâm để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về việc, tiền cấp trên giao. Ra quyết định THA đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi THAHC đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án. Tổ chức tiếp công dân và giải quyết xong ít nhất 98% số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền... Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA được thực hiện hiệu quả: Sở Tư pháp đã ban hành và tổ chức thi hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân; phạt tiền, nộp vào ngân sách là 160.500.000 đồng.
 
 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về THADS trong 5 năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể:
 
Năm 2018: Tổng số phải thi hành 18.162 việc/1.010.274.006.000 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 14.892 việc/542.690.670.000 đồng. Kết quả, đã giải quyết xong: 13.506 việc/216.939.363.000 đồng, vượt 18,5% về việc, 7% về tiền so với chỉ tiêu được giao.
 
Năm 2019: Tổng số phải thi hành 20.270 việc/1.468.406.617.000 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 16.965 việc/932.496.673.000 đồng. Kết quả, đã giải quyết xong: 14.044 việc/332.899.837.000 đồng, vượt 9,5% về việc, 3% về tiền so với chỉ tiêu được giao.
 
Năm 2020: Tổng số phải thi hành 19.441 việc/1.719.511.199.000 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 17.009 việc/999.390.302.000 đồng. Kết quả, đã giải quyết xong: 14.186 việc/404.438.921.000 đồng, vượt 3,4% về việc, 2,5% về tiền so với chỉ tiêu được giao.
 
Năm 2021: Tổng số phải thi hành 18.693 việc/1.895.216.655.000 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 15.819 việc/1.092.419.991.000 đồng. Kết quả, đã giải quyết xong: 13.189 việc/474.398.314.000 đồng, vượt 1,9% về việc, 3,3% về tiền so với chỉ tiêu được giao.
 
Năm 2022: Tổng số phải thi hành 20.559 việc/1.968.721.639.000 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 17.649 việc/1.117.866.172.000 đồng. Kết quả, đã giải quyết xong: 15.059 việc/535.217.555.000 đồng, vượt 3,32% về việc, 7,28% về tiền so với chỉ tiêu được giao.
 
Kết quả án thi hành án các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Số việc phải thi hành là 825 việc, tương ứng với số tiền là 1.893.706.599.000 đồng (chiếm 1,09% về việc và 56% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Trong đó, có điều kiện thi hành 771 việc/1.637.240.781.000 đồng. Kết quả, trong số việc đã giải quyết xong 385 việc, tương ứng với số tiền là 945.003.579.000 đồng, đạt 49,9 % về việc, 57,7% về tiền.
 
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Tổng số việc, tiền thụ lý THA thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng là 590 việc, tương ứng với số tiền 103.584.209.000 đồng, ủy thác 03 việc, tương ứng số tiền 25.451.073.000 đồng. Tổng số phải thi hành 587 việc tương ứng số tiền 78.133.136.000 đồng. Trong đó, có điều kiện thi hành 504 việc/55.875.036.000 đồng. Kết quả, đã giải quyết xong 353 việc, tương ứng với số tiền 35.734.585.000 đồng, đạt 70% về việc, 63,9 % về tiền.
 
Kết quả công tác THAHC: Trong 5 năm, đã giải quyết xong về án hành chính là 37/47 bản án có hiệu lực pháp luật thi hành, đạt 78,72%. Các cơ quan THADS hai cấp đã tiếp nhận 523 bản án, quyết định về vụ án hành chính do Tòa án cùng cấp chuyển giao để theo dõi theo quy định của pháp luật, trong đó có 35 bản án có nội dung theo dõi. Các cơ quan THADS tỉnh đã ban hành 27 thông báo tự nguyện thi hành án; làm việc 25 vụ việc; đăng tải công khai 08 quyết định buộc thi hành án hành chính, theo dõi đúng quy trình 35/35 vụ việc, đạt 100%.
 
Công tác phối hợp trong THADS được thực hiện nghiêm túc, Cục THADS tỉnh đã triển khai ký kết quy chế phối hợp với các ngành: VKS nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở TNMT, Ngân hàng Nhà nước; chỉ đạo 100% chi cục THADS cấp huyện ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã chuyển giao 43.763 bản án, quyết định thuộc thẩm quyền cho cơ quan THADS. Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp đã kiểm sát 295 việc cưỡng chế THA và các đợt thực hiện tiêu hủy tang vật theo quy định; phối hợp trong rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Toà án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án 753 việc với số tiền 4.211.949.000 đồng. Công an tỉnh đã phối hợp bảo vệ cưỡng chế THADS 295 vụ việc, không để xảy ra tình huống xấu, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Sở Tài Chính đã phối hợp xử lý 960 cuộc đảm bảo đúng pháp luật trong việc thực hiện tiêu hủy tang vật và bàn giao, xử lý tài sản sung công. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tốt trong việc xem xét thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của cơ quan THADS. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã cung cấp kịp thời thông tin cho cơ quan THADS ban hành 38 quyết định phong tỏa tài sản; 58 quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản thu được hơn 100 tỷ đồng; thi hành xong 385 việc, tương ứng với số tiền gần 950 tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Các tổ chức, ban ngành, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia giải thích, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự chấp hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thi hành, nhất là việc tiếp tục thực hiện thành công theo mô hình “Dân vận khéo trong THADS”. Nhờ vậy đã góp phần hỗ trợ các cơ quan THADS thi hành xong 99% các vụ việc bằng biện pháp vận động, thuyết phục.
 
Hoạt động giám sát, kiểm sát, kiểm tra công tác THADS được Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường, nhất là đối với các cơ quan tư pháp nói chung, công tác THADS trên địa bàn nói riêng. Trong 5 năm, đã triển khai thực hiện 30 cuộc giám sát trực tiếp đối với các cơ quan THADS hai cấp; ngoài ra, theo định kỳ 6 tháng và năm, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát thông qua việc thẩm tra Báo cáo hoạt động của cơ quan THADS trước khi trình tại kỳ họp HĐND.  Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện 112 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh (trong đó tại Cục THADS tỉnh 24 cuộc; tại Chi cục THADS cấp huyện 88 cuộc). Cục THADS tỉnh đã tổ chức 80 cuộc kiểm tra, phúc tra (kiểm tra toàn diện 39 lượt đơn vị, kiểm tra chuyên đề 39 lượt đơn vị, 02 cuộc phúc tra). Thông qua hoạt động giám sát, kiểm sát, kiểm tra công tác THADS nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức THA, đồng thời có các giải pháp chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ việc THA phức tạp, vụ việc có số tiền THA lớn, các vụ việc THA về tín dụng ngân hàng.
 
Củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và cơ sở vật chất  ngành THADS; công tác thi đua, khen thưởng: Trong kỳ, đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. Toàn hệ thống THADS tỉnh đã thực hiện 228/228 biên chế được giao, có 171 người có chức danh pháp lý. Trong 5 năm, đã có 05 tập thể được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp, 01 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ, 02 cá nhân được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 66 cá nhân, 19 tập thể được tặng Bằng khen Bộ Tư pháp, 01 cá nhân được Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 06 cá nhân, 04 tập thể được tặng Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 03 cờ thi đua, 39 bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, phối hợp THADS.
 
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp sâu sát trong công tác THADS, THAHC nên công tác THADS, HC trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được triển khai khá đồng bộ và có sự chuyển biến tích cực, rõ nét; chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên; kết quả công tác THADS, HC hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và người dân, bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lê Thị Huyền Trang
Văn phòng Cục THADS tỉnh