Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2021

22/02/2021
Nhằm tạo động lực để các tập thể, cá nhân trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu THADS, hành chính được giao trong năm 2021; căn cứ Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 và Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2021, Tổng cục THADS phát động tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống phong trào thi đua năm 2021 với Chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao,  lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
 - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống THADS nhằm tạo động lực, khí thế thi đua, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác của toàn Hệ thống và từng đơn vị trong năm 2021.
 - Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ kịp thời và đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương, trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Hệ thống THADS.
- Củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Hệ thống.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải được gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được nêu trong Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp về công tác THADS, và nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương và được triền khai nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, thường xuyên liên tục. Mỗi công chức, viên chức, người lao động phải tự giác tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.
- Việc khen thưởng phải căn cứ vào kết quả và thành tích đạt được; đảm bảo khách quan, công khai, công bằng; quan tâm khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.
II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
1. Phong trào thi đua của Hệ thống Thi hành án dân sự
Toàn Hệ thống THADS thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:
1.1. Triển khai một số nhiệm vụ theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 như: quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp. Tiếp tục thực hiện Luật THADS sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản, đề án, quy chế, quy trình về công tác THADS trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.
1.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu; chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của cấp dưới theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan THADS; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức THADS, hành chính, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1.3. Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, tiếp tục tạo sự đột phá trong công tác THADS, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; đảm bảo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trên 60%; Theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành; tập trung xác minh điều kiện thi hành án; phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ từng bước giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài; tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt thi hành án cao điểm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
1.4. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức trong các cơ quan THADS; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện các sai phạm trong chuyên môn, nghiệp vụ nhằm giảm thiểu số công chức vi phạm kỷ luật; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng; tiếp tục kiện toàn, tuyển dụng, sử dụng, bố trí sắp xếp công chức phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức THADS bảo đảm chất lượng, xây dựng đội ngũ công chức thi hành án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
1.5. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới; Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, giải quyết xong 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS.
1.6. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là trong kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS theo Nghị quyết của Quốc hội và thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục THADS; chú trọng công tác kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót.
1.7. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính, tài sản và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.
1.8. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện nghiêm kỷ luật về chế độ báo cáo, thống kê THADS, đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, vận hành và thực hiện nghiêm Phần mềm quản lý và thống kê THADS trong toàn quốc.
1.9. Tiếp tục phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao trong chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.
2. Các phong trào thi đua khác
2.1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, Đảng bộ. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng; đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, về tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2.2. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả, tổng kết các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động như: “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị tại địa phương.
2.3. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
2.4. Chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi trên các lĩnh vực; tổ chức các hoạt động giao lưu, nêu gương, tuyên truyền rộng rãi về điển hình tiên tiến, về mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo, tạo sự lan tỏa đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan Tổng cục và toàn Hệ thống.
2.5. Tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét khen thưởng, tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức trực tiếp làm chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động; tổ chức đánh giá, chấm điểm thi đua, xếp hạng thực chất, khách quan, tạo mối quan hệ biện chứng giữa thi đua và khen thưởng để thi đua thực sự là động lực to lớn, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giúp cho công tác khen thưởng  đạt mục đích “động viên, khích lệ và nêu gương”.
2.6. Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác của các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất.
2.7. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của công chức và đơn vị phụ trách làm công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục, Cục, Chi cục, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng lớn mạnh.
2.8. Tiếp tục hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề, cao điểm, theo đợt do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và các địa phương phát động.
2.9. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; thường xuyên chăm lo, giúp đỡ cán bộ, công chức trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2.10. Phối hợp với các tổ chức chính trị trong đơn vị (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức trong đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua trong năm 2021, trong đó có 1 đợt thi đua cao điểm và 01 đợt thi đua thường xuyên:
- Đợt thi đua thứ nhất: thời gian từ đầu năm đến 30/6/2021, lập thành tích chào mừng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-30/2/2021); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2021); kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7).
Sau đợt thi đua cao điểm, các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo đúng quy trình thủ tục, bảo đảm công khai, dân chủ, chính xác, kịp thời; gắn thi đua với khen thưởng; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề và quan tâm khen thưởng những tập thể và cá nhân cấp cơ sở; những cán bộ công chức THADS làm nhiệm vụ ở nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
- Đợt thi đua thứ 2: Thời gian từ 01/7/2021 đến kết thúc năm 2021, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945–02/9/2021); chào mừng 40 năm tái lập Bộ Tư pháp (7/1981-7/2021), 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2021),... Tổ chức tổng kết cùng với tổng kết công tác tư pháp năm 2021.
2. Văn phòng Tổng cục THADS tham mưu giúp Tổng cục trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hệ thống THADS theo dõi, đôn đốc, báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Tổng cục phát động.
  3. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Bộ Tư pháp, của Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục THADS phát động và triển khai, thực hiện; gửi Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Cục về Tổng cục trước ngày 28/02/2021./.