Lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ tài liệu giải đáp nghiệp vụ Thi hành án dân sự (lần 1)

05/06/2024


Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý khá đầy đủ cho Chấp hành viên thực thi nhiệm vụ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án và quyết định của cơ quan tài phán khác đúng pháp luật, hiệu quả. Tuy nhiên, thực tiễn tổ chức thi hành án luôn phát sinh nhiều tình huống phức tạp, đòi hỏi người có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phải hiểu và áp dụng pháp luật thống nhất, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến việc áp dụng các quy định của pháp luật thi hành án dân sự (THADS) và pháp luật khác liên quan.
Với mục đích tăng cường năng lực tổ chức thi hành án cho Chấp hành viên, giúp Chấp hành viên thuận tiện trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng pháp luật, hỗ trợ Chấp hành viên có cách nhìn hệ thống và xử lý hiệu quả những tình huống cụ thể trong tổ chức thi hành án, Tổng cục THADS đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan lựa chọn các vấn đề quan trọng, tiêu biểu để xây dựng Bộ tài liệu giải đáp về nghiệp vụ THADS (lần 01). Trong khuôn khổ cho phép, các tình huống được đề cập chưa thể hiện được tất cả những vướng mắc hiện nay, mà tập trung vào các vấn đề vướng mắc mang tính phổ biến hoặc các vấn đề Chấp hành viên thường để xảy ra sai phạm, trong đó có những vấn đề liên quan đến việc tổ chức thi hành án tín dụng ngân hàng (loại án chiếm đa số).
Bộ tài liệu gồm 25 câu hỏi-giải đáp, tình huống được sắp xếp theo trình tự quy trình tổ chức thi hành án, trong đó: các câu hỏi bao gồm phần giải đáp về thủ tục thi hành án chung và những lưu ý về thủ tục thi hành án đối với các loại tài sản đặc thù, tài sản bảo đảm, thi hành án tín dụng ngân hàng.
Để tiếp tục có cơ sở điều chỉnh, hoàn thiện đối với Bộ tài liệu, Tổng cục THADS đề nghị các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức, người lao động trong hệ thống THADS nghiên cứu, cho ý kiến trao đổi đối với DỰ THẢO Bộ Tài liệu. Các ý kiến đề nghị gửi về địa chỉ email: hienpt@moj.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện.
Trân trọng cảm ơn./.