Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 1073/TCTHADS-NV3 về việc triển khai công tác phối hợp trong quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại Bộ Tư pháp,

21/03/2024


Ngày 21/3/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 1073/TCTHADS-NV3 về việc triển khai công tác phối hợp trong quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại Bộ Tư pháp, qua đó:
         Thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-BTP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1223/QĐ-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin, hiện nay, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là đơn vị được giao trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Để phối hợp triển khai hiệu quả công tác quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông tin một số nội dung như sau:
- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đề nghị đơn vị chủ trì tham mưu soạn thảo văn bản QPPL gửi bản chính văn bản (bản giấy) và bản điện tử văn bản, bảo đảm đầy đủ, chính xác đến Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản QPPL, kể từ ngày ký xác thực đối với văn bản hợp nhất để Cục Kiểm tra văn bản QPPL thực hiện việc đăng tải.
- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, trường hợp phát hiện sai sót, đề nghị đơn vị thông báo kịp thời đến Cục Kiểm tra văn bản QPPL để tiến hành hiệu đính.
Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
File đính kèm