Đại hội Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2022-2025

22/08/2022
Chiều ngày 22/8/2022, Chi bộ Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Trung tâm), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Trung tâm.

Đại hội Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2022-2025 đã đánh giá khách quan, toàn diện các nhiệm vụ đặt ra tại nhiệm kỳ 2020-2022; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2022-2025.
1. Những kết quả đáng ghi nhận của nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. Đồng thời quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, cả công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị, công tác đoàn thể xã hội.
Chi bộ đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Các đảng viên, công chức trong đơn vị luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng ủy Tổng cục đánh giá là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, đa số các đảng viên đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Tổng cục tặng Giấy khen…
Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trọng tâm liên quan đến 03 nhiệm vụ chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao đó là công tác Thống kê, Quản lý dữ liệu THADS, Ứng dụng công nghệ thông tin. Chi bộ Trung tâm luôn phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phối hợp với Lãnh đạo Trung tâm triển khai đồng bộ các mặt công tác theo kế hoạch công tác hàng năm và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục. Trong đó có một số kết quả nổi bật như:
1.1. Công tác xây dựng văn bản, đề án
Chi bộ Trung tâm đã chỉ đạo, Lãnh đạo đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp xây dựng và ban hành Thông tư thống kê số 06/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi THAHC; tham mưu giúp Tổng cục xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê THADS, theo dõi THAHC liên ngành; Năm 2022, Trung tâm tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục THADS trong việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đồng thời phối hợp với các đơn vị của Bộ Tư pháp như Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp luật hình sự, hành chính trong việc sửa đổi Nghị định 60/2018/NĐ-CP và Nghị định 97/2016/NĐ-CP…
1.2. Công tác tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS
Tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2021 và năm 2022; tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục có Công văn chỉ đạo các Cục THADS địa phương tập trung thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS trong năm...
1.3. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo các đề án, kế hoạch đã được phê duyệt của Hệ thống THADS như: xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021, 2022 trong đó tập trung đề xuất nâng cấp phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS; triển khai chính thức phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 Chi bộ Trung tâm cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục như: tồn tại một số hạn chế như: một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Ngoài ra, chi bộ đã đề ra kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhưng chất lượng sinh hoạt chuyên đề chưa cao, nội dung chưa phong phú. Từ những tồn tại hạn chế trên với những nguyên nhân chủ quan và khách quan, Chi bộ đã phân tích, đánh giá và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới để khắc phục.
2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025
Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, mục tiêu chung của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Về mục tiêu cụ thể, Chi bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng và tiến độ, trọng tâm là nâng cao chất lượng đối với công tác thống kê THADS, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục trong việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương, đẩy mạnh công tác Ứng dụng CNTT trong toàn hệ thống THADS trong thời đại 4.0. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức trong đơn vị; quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Chi bộ, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao của từng công chức, viên chức, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội…
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật và đóng góp của Chi bộ Trung tâm đối với thành tích chung của Đảng bộ Tổng cục trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Chi bộ nhiệm kỳ mới quan tâm, tìm giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu.
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa cũng nêu 5 nhiệm vụ chính của nhiệm kỳ 2022 – 2025 đối với Chi bộ Trung tâm như sau:
1. Về công tác chuẩn bị Đại hội: Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Tổng cục THADS về công tác chuẩn bị Đại hội. Hồ sơ Đại hội chi bộ được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng và theo đúng quy định.
2. Xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với Thủ chủ trưởng đơn vị;
3. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khoá hằng năm, phân công nhiệm vụ trong Chi bộ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng để nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng, Đảng uỷ cấp trên và nghị quyết của Đại hội Chi bộ hôm nay sẽ được thông qua. Ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.
4. Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt Chi bộ, Chi bộ mỗi tháng 1 lần; sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 1 lần. Trong sinh hoạt Chi bộ, Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chú trọng phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống “tự diễn biến tự chuyển hoá”. Chăm lo xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng. Thường xuyên nắm bắt đầy đủ diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ.
5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, công tác phát triển của đảng và quản lý đảng viên. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng cục THADS.
Với niềm tin tưởng sâu sắc vào Chi bộ Trung tâm, với trách nhiệm và quyết tâm, Đồng chí Trần Thị Phương Hoa tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Bí thư, phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với kết quả bầu Bí thư và Phó Bí thư đều đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu gồm: đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Đại Dương, Chuyên viên Trung tâm được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm.
Chi bộ Trung tâm