Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Tổng cục tổ chức họp về các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

09/04/2024Ngày 08/4/2024, Đảng ủy Tổng cục THADS, Tập thể Lãnh đạo Tổng cục tổ chức họp để trao đổi, thảo luận thống nhất về nội dung, phạm vi đề xuất ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS (Chủ trì), các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; Tập thể Lãnh đạo Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục.
Cuộc họp đã nghe ý kiến của các đồng chí về sự cần thiết, tính cấp bách của việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015, từ đó thống nhất về phạm vi, các nội dung trước mắt cần thảo luận đưa vào dự thảo Nghị định. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Đồng chí tham dự họp, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS kết luận Đảng ủy thống nhất với chủ trương, định hướng, các khó khăn, vướng mắc và tính cấp bách của việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, cụ thể:
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS, ngày 13/01/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh thương mại, trong đó có nội dung Chính phủ giao Bộ Tư pháp “Nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục xử lý tài sản thi hành án là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp (xác minh giá trị phần vốn góp, kê biên, thẩm định, bán đấu giá phần vốn góp, cổ phần, cổ phiếu...)”. Đây là những cơ sở quan trọng để hoàn thiện hành lang pháp lý về THADS.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện, Nghị định đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, cụ thể như sau:
- Một số quy định của Nghị định chưa phù hợp với thực tiễn công tác THADS hiện nay như: quy định về kê biên tương ứng nghĩa vụ của người phải thi hành án; Chấp hành viên thực hiện phân chia tài sản chung của người phải thi hành án; quy định về trang phục cho công chức, người lao động THADS chưa phù hợp với đặc thù vùng miền trên cả nước.
- Một số quy định thiếu cụ thể, rõ ràng dẫn đến cách hiểu và thực hiện chưa thống nhất cần hướng dẫn cụ thể như: Về việc xử lý khoản tiền đặt trước trong trường hợp người mua trúng đấu giá từ chối mua tài sản, đã ký hợp đồng mua bán tài sản nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản nào, không nộp tiền đầy đủ hoặc không đúng hạn theo hợp đồng mua bán tài sản; việc xác định khoản lãi tiền gửi của số tiền bán đấu giá thành tài sản trong thời gian chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; các trường hợp khó khăn, phức tạp để kéo dài thời hạn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; hủy Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trường hợp người mua trúng đấu giá không nộp đủ tiền hoặc không đúng thời hạn theo quy định; áp dụng tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá theo Luật THADS và Luật Đấu giá tài sản.

- Một số nội dung cần hướng dẫn bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác THADS và đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan như: về xử lý đối với một số loại tài sản đặc thù cổ phần, cổ phiếu, vốn góp theo quy định tại Điều 83, Điều 92 Luật THADS; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong THADS; hướng dẫn việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong xác minh điều kiện thi hành án.
Từ những lý do trên, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Nghị định, nâng cao hiệu quả công tác THADS là yêu cầu cần thiết hiện nay.
Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí tham dự họp hôm nay, giao Vụ Nghiệp vụ 1 phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện đồng bộ các tài liệu theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan THADS địa phương trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Đậu Thị Hiền – Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS