Công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị

10/11/2022
Bài viết trong khuôn khổ Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2022-2027 và được biên tập, đăng tải nhân dịp Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2022.


Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước ta, thế hệ trẻ và đại biểu là đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực. Trước đây, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi từ bến cảng Nhà Rồng năm 21 tuổi, đồng chí Trần Phú và đồng chí Nguyễn Văn Cừ trở thành Tổng bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương năm 27 tuổi, chứng minh cho sự đóng góp cực kỳ to lớn của thanh niên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
 
Ngày nay, khoa học công nghệ đang phát triển nhanh như vũ bão, quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi mỗi đoàn viên  thanh niên càng phải ý thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình để làm sao phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng, kiến thiết đất nước để đưa nước ta sánh với các cường quốc năm châu.
 
Do vậy, chủ đề Công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhằm khái quát những đóng góp của đoàn viên thanh niên của Tổng cục THADS với nhiệm vụ chuyên môn cũng như đề xuất một số giải pháp để tăng cường vai trò của đoàn viên thanh niên của Tổng cục đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.
 
Với vai trò là công chức, viên chức, người lao động trong một đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, thì nhiệm vụ tối thiểu của đoàn viên thanh niên cần phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và phần lớn thời gian đoàn viên thanh niên ở cơ quan để dành cho nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị. Trong giai đoạn gần đây, qua phong trào thi đua của các đơn vị thuộc Tổng cục cho thấy không có đồng chí đoàn viên thanh niên nào của Tổng cục bị đánh giá cuối năm là không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2021, nhiều chi đoàn có tỷ lệ thanh niên được đánh giá xếp loại là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mức cao, nhiều đoàn viên được Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc. Điều này phần nào có thể giải thích rằng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhiều phong trào của Đoàn không thể triển khai được theo hình thức thông thường và đoàn viên thanh niên đã tập trung vào hoạt động chính trị chuyên môn của đơn vị. Những đóng góp của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Tổng cục được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận và đánh giá cao.
 
Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nói riêng và Tổng cục nói chung trong thời gian tới, cần nhìn nhận thẳng thắn hai điểm mà phong trào thanh niên của chúng ta còn chưa hoàn thiện.
 
Thứ nhất, công tác đoàn và phong trào thanh niên của chúng ta chưa cụ thể hóa, có hoạt động, phong trào hướng đến nhiệm vụ chuyên môn. Các đoàn viên đã đóng góp rất lớn công sức cá nhân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của các đơn vị thuộc Tổng cục. Tuy nhiên, tính tập thể và xung kích của đoàn thanh niên chưa được thể hiện rõ.
 
Thứ hai, trong quá trình hoạt động chuyên môn của Tổng cục, thanh niên chưa hoàn toàn phát huy được tính chủ động và sáng tạo. Cần đánh giá thực tế trong nhiệm kỳ vừa qua, với vai trò là chuyên viên chủ trì tham mưu, nhiều nhiệm vụ chuyên môn của Tổng cục đã được hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên, còn có những nhiệm vụ còn hoàn thành chậm tiến độ đề ra và có những nhiệm vụ chuyên môn chưa đạt kết quả như mong đợi, chất lượng tham mưu chưa đạt yêu cầu đề ra dẫn đến thời gian, tiến độ thực hiện nhiệm vụ chưa được đảm bảo.
 
Để khắc phục được những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, một số nhiệm vụ, giải pháp cần được triển khai trong phạm vi Đoàn cơ sở Tổng cục THADS là:
 
Một giải pháp chung nhất là, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn cơ sở Tổng cục cần phát động những phong trào thi đua đặc biệt và hưởng ứng các đợt thi đua cao điểm của cơ quan, đơn vị trong các đồng chí thanh niên, phấn đấu thực hiện tốt Văn kiện Đại hội Đoàn lần thứ XII sắp tới, tích cực hưởng ứng việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh tính xung kích, chủ động, sáng tạo của các đồng chí thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Tổng cục.
 
Giải pháp thứ hai, Đoàn cơ sở và các Chi đoàn trực thuộc cần tích cực phân công thực hiện việc viết bài, đăng tin trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục, đề xuất Lãnh đạo đơn vị giao cho các đồng chí trong Chi đoàn viết bài về các hoạt động thường xuyên cũng như trao đổi chuyên môn của đơn vị. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2027, mỗi đoàn viên thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục sẽ có tối thiểu 2 bài/năm được đăng tại Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục, của Bộ, được đăng báo, tạp chí chuyên ngành…
 
Giải pháp thứ ba, Đoàn cơ sở Tổng cục cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trong thanh niên Tổng cục, phối hợp với Chi đoàn Viện Khoa học pháp lý để tổ chức các buổi bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học cho đoàn viên thanh niên, đề xuất Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Tổng cục tập huấn, bồi dưỡng cho chúng ta kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực THADS. Đoàn cơ sở Tổng cục có thể đề xuất Lãnh đạo Tổng cục giao cho Đoàn cơ sở một Đề tài NCKH cấp Bộ hoặc cấp Tổng cục làm công trình thanh niên của Đoàn cơ sở Tổng cục trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, cần thành lập và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chuyên môn và NCKH của Đoàn cơ sở Tổng cục, tạo sân chơi, môi trường giao lưu học thuật và NCKH cho các đoàn viên thanh niên.
 
Về giải pháp cụ thể tại Chi đoàn Văn phòng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng bằng vào hiểu biết và kiến thức của bản thân, với tinh thần xung kích sáng tạo để tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trong quá trình tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng. Đồng thời, cá nhân tôi và toàn thể các đồng chí trong Văn phòng sẽ tích cực tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị nói riêng và của Tổng cục, của Bộ, ngành Tư pháp nói chung.
Phạm Minh Đức – Bí thư Chi đoàn Văn phòng