Nhiều nhiệm vụ thi hành án dân sự trọng tâm năm 2018

22/12/2017
Năm 2018 là năm thứ ba đất nước ta thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây cũng là năm thứ ba các cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Trước yêu cầu tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo dựng thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi và yêu cầu xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ”, để lãnh đạo Hệ thống THADS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (kèm theo Quyết định số 2566/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Theo đó, năm 2018, Bộ Tư pháp sẽ tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:
 


1. Hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
Triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính hàng năm được Quốc hội và Chính phủ giao, trong đó tập trung vào các nội dung:
- Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.
- Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 72% về việc và trên 32% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành. Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% đối với những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành.
- Giảm ít nhất 3% số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2019 so với số chuyển kỳ sau của năm 2017 chuyển sang năm 2018 trên số có điều kiện thi hành.
- Tập trung việc xác minh điều kiện thi hành án; phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật.
- Thi hành án xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ cao hơn năm 2017 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; tập trung thi hành để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ cao nhất.
- Nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao hơn năm 2017 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
- Trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới.
- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, giải quyết xong 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.
2. Hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính  
Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, các quy trình, quy chế nội bộ, tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự, hành chính. Tổ chức thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quá trình thi hành án.
3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án dân sự
Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức thi hành án dân sự đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác thi hành án dân sự trên toàn quốc và từng địa phương.
Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức trong quy hoạch, có kế hoạch đào tạo bài bản nhất là đội ngũ cán bộ, công chức kế cận. Tổng kết việc luân chuyển, biệt phái cán bộ, Chấp hành viên…
4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Tập trung triển khai cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
5. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc
Tập trung đầu tư xây dựng cho các cơ quan chưa có trụ sở hoặc đã xuống cấp; xây dựng, bảo đảm kho vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc và công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác thi hành án dân sự.
Để triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ Tư pháp sẽ tập trung triển khai sáu nhóm giải pháp, bao gồm:
1. Hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính
- Tổng kết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự phù hợp với yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó đặc biệt chú trọng tinh gọn các thủ tục thi hành án dân sự. Xây dựng trình Quốc hội, Chính phủ Đề án miễn thi hành án các khoản thu không có điều kiện thi hành, đã tồn đọng trong nhiều năm. Kịp thời ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định của Luật Phá sản năm 2014 trong thi hành án dân sự. Trình Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, hành chính giai đoạn 2018 - 2021.
- Tổ chức thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Phá sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành các bản án, quyết định hành chính của Tòa án.
- Phối hợp thực hiện nghiêm túc Luật Giá năm 2012, Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quán triệt các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14.
2. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kỷ cương, kỷ luật và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự
- Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự theo phương châm “hướng về cơ sở”, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần của Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ tại đơn vị. Bảo đảm nguyên tắc thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với Cục trưởng, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự để xảy ra việc công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực.
- Chỉ đạo việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án có Điều kiện thi hành và chưa có Điều kiện thi hành. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trình tự, thủ tục hoặc đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Cổng, Trang Thông tin điện tử thi hành án dân sự.
- Chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm công tác. Nghiêm túc xây dựng, ban hành, lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính hàng năm.
- Đối với việc thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách Nhà nước trong những vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự phải thành lập Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và thường xuyên báo cáo việc tổ chức thi hành bản án của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự phải chủ động, kịp thời đề xuất được các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết hiệu quả các vụ việc loại này.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tổ xử lý nợ xấu ở Tổng cục và các địa phương trong thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng. Các cơ quan thi hành án phải tập trung nguồn lực, có kế hoạch chi tiết để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án, Bộ Tư pháp về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng tại địa phương trong việc yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường chất lượng thẩm định trước khi cho vay; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án trong việc xác minh điều kiện thi hành án và xử lý tài sản kê biên.
- Tập trung làm rõ phạm vi trách nhiệm của cơ quan thi hành án, cơ chế phối hợp giữa Chấp hành viên và Quản tài viên trong thực hiện Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp và các quy định có liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ việc phá sản.
- Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, theo dõi, kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định.
- Giám sát chặt chẽ việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền. Trước phiên đấu giá cần yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản, báo cáo quá trình và các thủ tục theo quy định của pháp luật, trường hợp có dấu hiệu sai sót trong quy trình đấu giá phải dừng phiên đấu giá để hoàn thiện đầy đủ thủ tục, không tiếp tục giao tài sản và có thể yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo lựa chọn danh sách những tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản có năng lực, uy tín tham gia quá trình xử lý tài sản kê biên. Đối với các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, hàng quý các Cục Thi hành án dân sự phải báo cáo về Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự về nguyên nhân, thời gian kéo dài và biện pháp, kế hoạch xử lý dứt điểm vụ việc. Hàng quý, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức giao ban trực tuyến nội bộ Hệ thống chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình thẩm định giá, đấu giá tài sản kê biên và giao tài sản trúng đấu giá tại các địa phương. Công tác thanh tra cần tập trung vào một số điểm nghẽn trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là đấu giá tài sản kê biên.
- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ Hệ thống Thi hành án dân sự theo hướng nâng cao trách nhiệm của cơ quan hướng dẫn, rút ngắn thời gian hướng dẫn, tránh tình trạng lợi dụng việc xin ý kiến hướng dẫn để kéo dài thời gian thi hành án hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Tổ chức sơ kết, đề xuất các biện pháp cụ thể kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Chấp hành viên các địa phương. Năm 2018, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức tổng hợp thực tiễn, lựa chọn những vụ việc thi hành án thường có sai sót, vi phạm, khó khăn, vướng mắc để xây dựng ấn phẩm hướng dẫn các địa phương trên toàn quốc rút kinh nghiệm.
- Các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự phải ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra hàng năm theo hướng mỗi năm 100% Cục, Chi cục thực hiện việc tự kiểm tra; Cục Thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện tối thiểu 2/3 số đơn vị trên địa bàn. Tổng cục Thi hành án dân sự phải thông báo kết quả kiểm tra của Tổng cục để kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong toàn Hệ thống. Tổng cục, Cục, Chi cục Thi hành án dân sự tăng cường kiểm tra đột xuất công tác thụ lý, xác minh và phân loại án đối với các Chi cục và Chấp hành viên.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp công dân định kỳ; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp. Chi cục, Cục Thi hành án dân sự phải tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài. Các cơ quan Thi hành án dân sự chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Từ năm 2018, các cơ quan trong Hệ thống Thi hành án dân sự thực hiện đăng tải công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trên Cổng, Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự. Thực hiện hiệu quả “Đường dây nóng” để kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thi hành án dân sự. Hàng quý, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức giao ban trực tuyến nội bộ Hệ thống rút kinh nghiệm những sai sót, vi phạm thường gặp được phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Nghiên cứu, đề xuất biện pháp rút ngắn thời gian thi hành án trong từng khâu, từng bước của quá trình thi hành án. Đề xuất lộ trình rút ngắn thời gian thi hành án theo tiêu chí đánh giá cải thiện môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm tuyên truyền phải tập trung cung cấp thông tin báo chí; thuyết phục, nâng cao ý thức chấp hành các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. Năm 2018, đề nghị Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương hướng dẫn Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các địa phương phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương có biện pháp, kế hoạch cụ thể tuyên truyền về pháp luật thi hành án dân sự, hành chính. Tiếp tục lựa chọn các cơ quan báo chí có uy tín trong định hướng dư luận xã hội để phối hợp trong công tác truyền thông, kịp thời thông tin những đóng góp của hoạt động thi hành án dân sự đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự; lên án, phê phán những trường hợp trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nâng cao tính chuyên nghiệp, nhạy bén trong việc phản ứng, đăng ý kiến phản hồi trước một số thông tin báo chí chưa chính xác.
- Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động, tích cực, tranh thủ hiệu quả kinh nghiệm của một số quốc gia và chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính, góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính của Việt Nam. Tận dụng nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức quốc tế nhằm góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thi hành án dân sự.
3. Nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp
- Nghiêm túc tổ chức việc sơ kết các thông tư phối hợp liên ngành và các Quy chế phối hợp khác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phối hợp cấp trung ương và cấp địa phương. Tiếp tục rà soát, đề xuất văn bản phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Năm 2018, tập trung tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự sau: (i) Đề nghị Tòa án nhân dân tăng cường giải thích án tuyên không rõ, có sai sót; khắc phục tình trạng chậm giải quyết việc xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung (Khoản 2 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự); hướng dẫn trường hợp khi xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm trong khi nghĩa vụ về tài sản đã được thi hành xong (Điều 266, 313 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015); (ii) Đề nghị cơ quan công an tham gia cưỡng chế thi hành án tại một số địa phương và phối hợp nâng cao hiệu quả thi hành phần dân sự tại trại giam, trại tạm giam; (iii) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tăng cường kiểm sát việc chấp hành án của người phải thi hành án, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, không chấp hành bản án; tăng cường kiểm sát việc cơ quan nhà nước chấp hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục rà soát, đề xuất văn bản phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
- Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016, qua đó nâng cao chất lượng công tác thống kê liên ngành, khắc phục triệt để tình trạng không thống nhất số liệu thống kê về thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong các Báo cáo Quốc hội hàng năm.
- Kịp thời đề xuất Cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo việc quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tại các cơ quan thi hành án dân sự cũng như trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng tại các cơ quan thi hành án dân sự; bố trí, sắp xếp lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự vào cấp ủy địa phương; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và các công chức Đảng viên tại các cơ quan thi hành án dân sự và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự.
4. Kiện toàn đội ngũ công chức thi hành án dân sự
- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Tổng cục Thi hành án dân sự theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự sau khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được ban hành.
- Tập trung xử lý dứt điểm những đơn vị, địa bàn yếu kém, hạn chế trong công tác cán bộ. Bố trí công chức Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự phù hợp với Danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Thực hiện công tác tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức cho Hệ thống Thi hành án dân sự, bảo đảm đủ biên chế và cơ cấu cân đối. Bố trí hợp lý biên chế cho các cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở biên chế được giao hàng năm.
- Chủ động, kịp thời trong công tác cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt; quan tâm đến nguồn cấp trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện; chuẩn bị phương án bố trí hợp lý đối với những cán bộ luân chuyển trong Hệ thống. Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật công chức, viên chức thi hành án dân sự.
- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh và bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự. Xây dựng, trình ban hành Đề án tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2018-2020.
- Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Hệ thống Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
- Tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử THADS tại Tổng cục và Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự các địa phương.
- Thực hiện nề nếp, hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ trực tuyến thi hành án, tiến tới cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính từ năm 2018.
- Tổ chức tập huấn, ban hành thể chế, bảo đảm đầy đủ các điều kiện kỹ thuật để vận hành hiệu quả Phần mềm quản lý thi hành án dân sự trên toàn quốc trong năm 2018. Rà soát, xây dựng các phần mềm thi hành án dân sự, bảo đảm triển khai hiệu quả công việc trên toàn quốc.
- Các cơ quan trong Hệ thống Thi hành án dân sự thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các hình thức giao ban trực tuyến, sử dụng tin nhắn SMS, bảo đảm kịp thời, sâu sát, quyết liệt, toàn diện trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về thi hành án dân sự.
 6. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc
- Tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch đã được phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng kho vật chứng. Hướng dẫn, thẩm tra, thẩm định, triển khai các dự án đầu tư bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai công tác xây dựng, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 bảo đảm công bằng, minh bạch, kịp thời, đúng pháp luật. Quản lí, hướng dẫn và điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2018 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản, kế toán  và đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung kiểm tra công tác thu chi thi hành án và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong hoạt động này.
Về tổ chức triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ Tư pháp yêu cầu trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2018, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị; các Chi cục Thi hành án dân sự căn cứ Chương trình công tác này và Kế hoạch công tác hàng năm của Cục Thi hành án dân sự địa phương, xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị mình. Đồng thời, giao Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2018 từ Tổng cục đến các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự; kịp thời kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình này.
Xuân Bách