Kế hoạch Tinh giản biên chế (TGBC) của hệ thống Thi hành án dân sự

19/03/2024


Ngày 18/3/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 375/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch Tinh giản biên chế (TGBC) của hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), với các nội dung chủ yếu sau đây:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC
1. Mục đích
- TGBC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài, có năng lực vào làm việc tại hệ thống THADS, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, giảm chi thường xuyên, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
- Thực hiện TGBC theo quy định của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về chính sách TGBC; trên cơ sở mục tiêu TGBC giai đoạn 2024 - 2026 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-BTP ngày 22/01/2024, năm 2024, hệ thống THADS sẽ dự kiến thực hiện TGBC đối với 40 trường hợp.
 - Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng công chức theo chỉ đạo của Đảng và nhà nước tạo tiền đề cho hệ thống THADS phát triển ổn định và bền vững.
2. Yêu cầu
- Cần xác định chính xác mức độ phù hợp về năng lực của công chức, viên chức, người lao động với yêu cầu của vị trí việc làm để có căn cứ đưa ra khỏi cơ quan, tổ chức những người không đủ năng lực;
- Đánh giá chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động để làm căn cứ thực hiện TGBC.
3. Nguyên tắc
- TGBC phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định trong từng đơn vị; bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- TGBC phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện TGBC trong đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.
- Phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách TGBC kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.
- Phải đảm bảo tính cân đối giữa vị trí việc làm và khối lượng công việc phải giải quyết của từng đơn vị.
- Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện TGBC trong đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.
II. NỘI DUNG
1. Phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về TGBC
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của công tác TGBC và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chủ trương TGBC; xác định trách nhiệm thực hiện TGBC trước hết thuộc về người đứng đầu đơn vị.
2. Về tổ chức bộ máy và biên chế
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế và rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về TGBC và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp.
- Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Tổng cục.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống THADS.
- Hướng dẫn triển khai các nội dung thực hiện biên chế công chức năm 2024 trong Hệ thống THADS; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn công chức hệ thống THADS đảm bảo bố trí, sắp xếp theo đúng yêu cầu vị trí việc làm.
- Rà soát, xác định cơ cấu, số lượng lao động hợp đồng trong toàn hệ thống THADS để làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng lao động hợp đồng hợp lý, tiết kiệm kinh phí và phù hợp với Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý công chức, viên chức
- Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ; chủ trương mới về công tác xây dựng vị trí việc làm để triển khai theo kế hoạch đề ra của Chính phủ nhằm xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai phù hợp với quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về vị trí việc làm; chú trọng xác định số lượng công chức theo các tiêu chí lượng hóa, bảo đảm chất lượng, cơ cấu, tỷ lệ đội ngũ công chức, viên chức có khả năng đảm nhận công việc được giao.
- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; tăng cường thu hút, tiếp nhận nhân sự có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, có kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vào công tác tại các cơ quan THADS.
- Hoàn thiện tiêu chuẩn các ngạch công chức, chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng chú trọng phẩm chất, năng lực; xác định cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu công việc của từng đơn vị.
- Hoàn thiện quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để thực hiện thống nhất công tác bổ nhiệm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS. Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị thuộc hệ thống THADS.
- Thực hiện nghiêm việc đánh giá công chức của đơn vị chủ yếu dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm (lượng hòa bằng sản phẩm cụ thể), bảo đảm thực chất, không hình thức, nể nang, né tránh; sử dụng, bố trí công chức đúng vị trí, đúng năng lực, sở trường, phù hợp với vị trí việc làm.
- Hoàn thiện kế hoạch, chương trình, nội dung, hình thức bồi dưỡng công chức bảo đảm chất lượng bồi dưỡng, theo yêu cầu vị trí việc làm và yêu cầu công tác của các đơn vị. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhất là kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với công chức trong quy hoạch lãnh đạo, quản lý của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống THADS để tiết kiệm nhân lực, thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lộ trình TGBC hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.
4. Về thực hiện chính sách TGBC
Tổng cục THADS thẩm định và tổng hợp danh sách đối tượng TGBC của hệ thống THADS theo định kỳ 02 lần/năm (06 tháng 01 lần); lấy ý kiến Vụ Tổ chức cán bộ về đối tượng thực hiện TGBC; lấy ý kiến Cục Kế hoạch - Tài chính về kinh phí thực hiện TGBC; trình Bộ trưởng phê duyệt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, cụ thể:
1.1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm
- Chủ trì, làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong hệ thống THADS thực hiện TGBC theo đúng quy định; tham mưu báo cáo Tổng Cục trưởng phê duyệt Đề án, Kế hoạch TGBC hằng năm của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương.
- Tổng hợp Danh sách đối tượng TGBC của các đơn vị trong hệ thống THADS (02 lần/năm); chủ trì xây dựng báo cáo, lấy ý kiến Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp thẩm định về đối tượng TGBC, Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp thẩm định về kinh phí TGBC; trình Bộ trưởng phê duyệt Quyết định;
- Chủ trì báo cáo Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch TGBC hằng năm của hệ thống THADS.
- Tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện TGBC của toàn Hệ thống THADS, tham mưu Tổng Cục trưởng báo cáo Bộ trưởng và gửi cơ quan có thẩm quyền.
1.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm
Thẩm định, bố trí kinh phí thực hiện TGBC; hướng dẫn thủ tục lập, giao dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện TGBC; tổng hợp, đề nghị Cục Kế hoạch - Tài chính bố trí kịp thời kinh phí thực hiện TGBC. Thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng TGBC đối với các công chức thuộc Tổng cục THADS.
1.3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương có trách nhiệm
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách TGBC của Đảng và Nhà nước đến công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; làm tốt công tác tư tưởng cho công chức, người lao động trong quá trình thực hiện TGBC.
- Thủ trưởng các cơ quan THADS địa phương xây dựng Kế hoạch TGBC hàng năm của đơn vị để trình Tổng Cục trưởng phê duyệt. Kế hoạch TGBC hàng năm cần được gửi cùng thời điểm gửi Kế hoạch biên chế hàng năm.
Trên cơ sở Kế hoạch TGBC hằng năm được Tổng Cục trưởng phê duyệt, rà soát, lập Danh sách công chức, người lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong diện TGBC của đơn vị mình kèm theo dự toán kinh phí thực hiện TGBC gửi Tổng cục THADS (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp (6 tháng đầu năm gửi trước 10/5 hằng năm; 6 tháng cuối năm gửi trước 30/10 hằng năm); thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách cho từng đối tượng TGBC thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp (Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục THADS thực kiện Kế hoạch này. /.