Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

18/03/2024


Vừa qua, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Quang Thái đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS và kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 và 05 tháng đầu năm 2024. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS; lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.
Tại buổi làm việc, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả công tác 05 tháng đầu năm 2024 của đơn vị, cụ thể: đã thi hành xong 4.749 việc, đạt tỉ lệ 52,68%; thi hành xong 229 tỷ 248 triệu 091 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 21,20%. Các mặt công tác khác cũng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên hiệu quả trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ một số nơi chưa thực sự cao, vẫn còn vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có nhiều cải thiện song vẫn chưa đồng đều, chưa đáp ứng đòi hỏi trong tình hình mới và còn hạn chế ở một số Chi cục và một bộ phận công chức, Chấp hành viên.
Tại buổi làm việc, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS thuộc Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chi tiêu nhiệm vụ và thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, việc triển khai công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS, ý kiến phát phiểu của các đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Quang Thái đã có ý kiến:
1. Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Trong thời gian qua đơn vị đã luôn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao mặc dù biên chế còn hạn chế, liên tục cắt giảm; quy tụ và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; có nhiều đổi mới, sáng kiến, các kinh nghiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục THADS trực thuộc; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị chuyên môn của Tổng cục THADS kịp thời, chặt chẽ, phát huy dân chủ cao; thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương đến các công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần làm việc và xây dựng đoàn kết trong nội bộ đơn vị.
Đối với công tác tự kiểm tra, cơ quan THADS tỉnh Thanh Hoá đã kịp thời triển khai ngay sau khi Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS chỉ đạo; đã nhận thức đầy đủ, nghiêm túc trong lãnh đạo, công chức toàn tỉnh về việc tự kiểm tra.
2. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
2.1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tổ chức thi hành án. Công tác tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng và các văn bản của  Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời.
Rà soát, thực hiện sửa đổi, bổ sung đối với các Quy trình, Quy chế nội bộ bảo đảm tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; làm tốt công tác chính trị tư tưởng; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể trong đơn vị.
2.2. Tiếp tục bám sát kế hoạch công tác năm 2024 để triển khai kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
2.3. Đối với việc tổ chức, thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn và hiệu quả; bám sát Toà án, ban chỉ đạo và các cấp có thẩm quyền để chủ động nắm bắt tình hình, xác định lượng án phát sinh điều chỉnh hợp lý; trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Tổng cục THADS để kịp thời tháo gỡ.
2.4. Về công tác tổ chức cán bộ: tập trung rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý tại Cục THADS và các Chi cục THADS trực thuộc; tăng cường điều động, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên, tiếp tục thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao để bổ sung cho các đơn vị còn thiếu nhằm đảm bảo nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức để làm cơ sở tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm … đồng thời cần xem xét thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức không đáp ứng yêu cầu công việc, không hoàn thành nhiệm vụ
2.5. Về công tác tài chính: thực hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách, Luật quản lý sử dụng tài sản công; kiểm soát tốt việc thu, chi tiền thi hành án, việc quản lý và sử dụng biên lai thu tiền thi hành án; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được cấp, đặc biệt quan tâm đến kho tang vật, vật chứng.
Việc xử lý, tiêu hủy vật chứng có tính chất đặc thù, nguy hiểm ảnh hưởng đến môi trường, tốn kém nhiều chi phí, Cục THADS phải tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc tiêu hủy được đảm bảo, an toàn.
2.6. Đối với công tác kiểm tra, tự kiểm tra: Cục THADS tỉnh Thanh Hóa cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCS ngày 11/012024, Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/01/2024 và Công văn số 771/TCTHADS-GQKNTC ngày 29/02/2024 của Tổng cục THADS. Xác định năm 2024 là năm của công tác tự kiểm tra, cần phải chú ý thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc; xây dựng kế hoạch kiểm tra, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, tự kiểm tra có hiệu quả, trong đó chú trọng công tác kiểm tra của Cục đối với các Chi cục, Chấp hành viên thuộc Cục; của Chi cục đối với các Chấp hành viên thuộc Chi cục để kịp thời phát hiện sai phạm, chỉ đạo khắc phục và xử lý theo quy định, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan THADS.
2.7. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: tiếp tục triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Chi cục trưởng Chi cục THADS cần phải kiểm soát tốt công chức thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là Chấp hành viên; chú trọng khâu thu, chi, tài chính bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định.

2.8. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết  nghiêm túc, đúng lịch, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở, đặc biệt là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phản ánh, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động Thi hành án dân sự, đặc biệt là Viện kiểm sát để kiểm tra hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên; thực hiện nghiêm, đúng quy chế, quy trình, sổ sách, lịch tiếp công dân và kết quả giải quyết đúng quy định.
2.9. Đối với quản lý kho vật chứng: Cục THADS tỉnh chủ động rà soát vật chứng còn tồn đọng để có giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời để giải quyết.
2.10. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm phối hợp của cấp uỷ chính quyền địa phương đối với công tác THADS, các chi cục chủ động tăng cường phát huy cơ chế phối hợp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao./.
 Phạm Thị Phương Loan - Vụ TCCB Tổng cục THADS


Các tin khác