Cục Thi hành án dân sự thực hiện 18 nhiệm vụ

12/03/2009

Cục Thi hành án dân sự là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước; thực hiện quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luậtChức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của Cục Thi hành án dân sự đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại  Quyết định 32/2009/QĐ-TTg. Thủ tướng giao Cục Thi hành án dân sự 18 nhiệm vụ và quyền hạn, bao gồm những nhiệm vụ và quyền hạn mang tính chất đặc thù như: Ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thi hành án dân sự, văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại về thi hành án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự thưo quy định Luật Khiếu nại, tố cáo; Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra về thi hành án dân sự, xử lý hành vi không chấp hành theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật trong hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự...

Cục Thi hành án dân sự có 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ