Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-QH về công tác Tư pháp và Quyết định số 316/QĐ-TTg ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

20/03/2013


Tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, ngày 23/11/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 37/NQ-QH13 về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án nhân dân tối cao và công tác thi hành án năm 2013. Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết nêu trên của Quốc hội (Quyết định số 316/QĐ-TTg). Đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua Nghị quyết về công tác Tư pháp, trong đó có công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, đánh giá làm rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, Nghị quyết của Quốc hội đã xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2013: ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định của pháp luật; xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành bảo đảm chính xác, đúng pháp luật; Năm 2013, thi hành án dân sự xong đạt trên 88% về việc, trên 77% về tiền so với số có điều kiện thi hành, một số vấn đề liên quan đến công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ.

Để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự đã được xác định trong Nghị quyết, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành, ngày 18/3/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 603/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết, Chương trình với mục đích: tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/NQ-QH13, Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành và phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2013; củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ, bảo đảm đủ biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện khác đối với công tác thi hành án dân sự; phát huy có hiệu quả công tác phối hợp trong lĩnh vực thi hành án dân sự; khắc phục những tồn tại hạn chế, những vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đề cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị chủ trì, nhất là của Bộ Tư pháp và các cơ quan Thi hành án dân sự; bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực Nghị quyết.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó xác định giải pháp mang tính đột phá trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án dân sự đã được xác định trong Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình của Chính phủ thông qua việc giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong cả nước và  xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp cơ bản, như: tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế; nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; công tác tổ chức cán bộ; đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị làm việc và bố trí kinh phí./.

Tải nội dung Quyết định tại đây:

Quyết định phê duyệt KH triển khai NQ37

Kế hoạch triển khai thực hiện

Phạm Thị Đào

Văn phòng Tổng cục