Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2012.

05/02/2013
Chiều ngày 04/02 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Sỹ Thành, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục.

Năm 2012, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, Tổng cục Thi hành án dân sự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác của toàn ngành Thi hành án dân sự. Trên cơ sở kết quả hoạt động và kế hoạch công tác năm 2012, Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Tổng cục năm 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu công tác năm 2013 của cơ quan Tổng cục.

Theo đó, Tổng cục đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2012 của ngành và Kế hoạch công tác 2012 của Tổng cục trình lãnh đạo Bộ phê duyệt; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2012 cho ngành Thi hành án dân sự. Trên cơ sở đó, Tổng cục cũng đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương; đồng thời, triển khai phát động các đợt thi đua, tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án trong toàn ngành.

 

Tổng cục đã tham mưu giúp Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 văn bản; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành 06 thông tư và thông tư liên tịch; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thi hành đối với một số khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành; Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại. Tổng cục cũng đã trình Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp thông qua và đã triển khai một phần nội dung Đề án “Cơ cấu, tổ chức, xác định vị trí việc làm trong hệ thống thi hành án dân sự đến năm 2015”.

Trong năm 2012 Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiếp 686 lượt công dân, tiếp nhận tổng số 3.932 đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng 3% so với năm 2011, số đơn trùng là 2.071 đơn, số đơn thực tế phải giải quyết là 1.861 đơn, đã giải quyết 1.585 đơn/1.715 đơn khiếu nại và 146/146 đơn tố cáo. Bên cạnh đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đang tham mưu cho lãnh đạo Bộ hoàn thiện Đề án mở rộng thực hiện thí điểm thừa phát lại tại một số địa phương khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh… Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thi đua, khen thưởng; báo cáo, thống kê và một số mặt công tác khác đã được chú trọng và nâng cao chất lượng.

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: số việc chuyển sang năm 2013 vẫn ở mức cao; công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý ngành và chưa có sự đột phá đáng kể; công tác tổ chức cán bộ còn nhiều hạn chế, một số việc còn chậm so với kế hoạch như: công tác chỉ đạo, tổ chức tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, chuyển, xếp ngạch chấp hành viên; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về chuyên môn, nghiệp vụ chưa có chuyển biến nhiều...

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục bám sát chương trình công tác của Bộ và Kế hoạch công tác năm 2013 của ngành, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trong việc giao chỉ tiêu thi hành án cho ngành Thi hành án dân sự năm 2013; thực hiện việc giao chỉ tiêu cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu giao; xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và triển khai các công việc để tiếp tục thực hiện thí điểm thừa phát lại; hoàn thiện và trình Quốc hội Nghị quyết về việc miễn thi hành đối với một số khoản thu cho ngân sách Nhà nước không có điều kiện thi hành; xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2013, tập trung kiểm tra công tác thụ lý xác minh, phân loại án; tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm giải quyết có hiệu quả, dứt điểm, hạn chế phát sinh mới các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Q.Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức Tổng cục Thi hành án dân sự. Qua báo cáo năm 2012, Tổng cục đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, có chuyển biến mới, cơ bản đúng định hướng thể hiện qua các mặt công tác: hoàn thiện thể chế, kiện toàn công tác cán bộ, kiểm tra phân loại án, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản,… đáp ứng nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong toàn ngành, góp phần thiết thực bảo đảm an toàn, trật tự, bước đầu tạo niềm tin của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân vào công tác thi hành án dân sự, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ mới của Bộ, ngành, qua đó vị thế cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự được thay đổi đáng kể.

 

 

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê