Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan THADS

07/12/2011
Nhằm nâng cao vị trí, vai trò và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Thi hành án dân sự tại địa phương, ngày 17/11/2011 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 08/CT-TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan THADS.


Luật THADS ra đời, ngoài việc tạo hàng lanh pháp lý vững chắc cho hoạt động chuyên môn thì một yếu tố quan trong nữa là địa vị pháp lý và hệ thống tổ chức của cơ quan THADS được nâng lên ngang tầm với nhiệm vụ được giao, tháo gỡ được những bất cập, vướng mắc về công tác cán bộ, làm cho Chấp hành viên và cán bộ thi hành án yên tâm công tác, tận tâm với nghề nghiệp. Hệ thống tổ chức cơ quan THADS đã phân định rõ cơ quan quản lý THADS và cơ quan THADS, tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ quy định cụ thể mô hình tổ chức cơ quan THADS. Khắc phục những vướng mắc trong thời gian qua về công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển Chấp hành viên, cán bộ, công chức THADS. Các cơ quan THADS từ Trung ương đến địa phương được phân cấp về thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, giải quyết được sự vướng mắc, chồng chéo như trước đây. Công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức được thực hiện một cách linh hoạt, chủ động và có hiệu quả hơn.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp triển khai thực hiện kịp thời của các ban, ngành, đoàn thể, công tác THADS trên địa bàn toàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, bộ máy không ngừng lớn mạnh, góp phần  bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác THADS vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số lượng việc thi hành án tồn đọng chưa được giải quyết triệt để, nhận thức về trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ, nhất là trong giải quyết các vụ việc phức tạp phải tổ chức cưỡng chế thi hành án.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác THADS trước tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn về tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS của tỉnh ngang tầm vị trí, vai trò của ngành, tạo điều kiện để các cơ quan hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thi thành án dân sự cấp trên trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức ngành THADS; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan THADS có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

- HĐND và UBND các cấp tăng cường chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác THADS theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế để có giải pháp khắc phục; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành trước đây trái với Luật THADS để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Tổ chức kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo THADS; ban hành quy chế hoạt động, nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án.

UBND các cấp quan tâm chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức THADS trên địa bàn; tổ chức tốt việc cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao đất để các cơ quan THADS có điều kiện xây dựng trụ sở và kho vật chứng thi hành án. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan thi hành án khi có yêu cầu.

- Các ngành nội chính của tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong giải quyết các vụ việc thi hành án phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp cưỡng chế THADS, đặc biệt là công tác bảo vệ cưỡng chế THADS phải bảo đảm an toàn, trật tự.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phải quản lý và nắm chắc các bản án, quyết định về dân sự có hiệu lực pháp luật; tăng cường công tác kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan THADS, bảo đảm mọi hoạt động THADS tuân thủ đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong công tác chuyên môn và những bất cập giữa các ngành trong công tác phối hợp THADS. Chủ động phối hợp với cơ quan THADS hai cấp trong việc phân loại những hồ sơ có điều kiện và không có điều kiện để thi hành án; phối hợp rà soát những trường hợp đề nghị Tòa án xét miễn, giảm thi hành án.

- Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật THADS để các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác THADS.

Tăng cường công tác giám sát hoạt động THADS, nhất là việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS.

- Cơ quan THADS các cấp phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, trong đó, chú trọng công tác phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành án, khắc phục tình trạng án để tồn đọng nhưng chậm được thi hành. Chủ động phối hợp với Trại giam Bình Điền và Trại tạm giam Công an tỉnh trong lập danh sách đối tượng phải THADS; theo dõi chặt chẽ và giải quyết ngay khi đối tượng có điều kiện thi hành án.

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về THADS, không để đơn, thư khiếu nại tồn đọng, kéo dài, gây ra bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.

Cục THADS phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ các chi cục THADS trực thuộc, chú trọng biện pháp giáo dục thuyết phục, tự nguyện thi hành án của các tổ chức, công dân. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng có điều kiện thi hành nhưng cố tình chây ỳ, trốn tránh, chống đối việc thi hành án.

- Các cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, không để xảy ra tình hình phức tạp về THADS ở đơn vị, địa phương do mình phụ trách. Chỉ đạo tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Luật THADS để có đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua và đề ra những giải pháp trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị.

Phan Thanh Hải