THADS tỉnh Lào Cai: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

19/11/2007

Được sự quan tâm của Hội đồng PBGDPL tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự được đẩy mạnh. Năm 2007 THADS tỉnh Lào Cai đã kết hợp nhiều hình thức PBGDPL như trong khi tổ chức thi hành án, tuyên truyền miệng và trên phương tiện thông tin đại chúng qua việc viết tin, bài trên Trang thông tin công tác thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, Báo Lào Cai, Pháp luật Việt Nam, ấn phẩm tuyên truyền của ngành (Tư Pháp Lào Cai),...Các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh đã có sự phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đó lồng ghép các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự cho các đối tượng là thủ trưởng các cơ quan, ban ngành trong huyện, trưởng các ban, ngành của UBND các xã và thị trấn để từ đó tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân.

Nhiều địa phương đã tổ chức tuyên truyền về công tác thi hành án dân sự thông qua cán bộ tư pháp xã; báo đài ở địa phương; các buổi tình nguyện của các đoàn viên tới các xã, bản trên địa bàn tỉnh.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên sự phối hợp với các cấp, ngành, địa phương trong hoạt động thi hành án dân sự có bước chuyển biến mạnh mẽ; việc chấp hành thi hành án dân sự của người dân được tốt hơn, kết quả thi hành án đạt tỷ lệ giải quyết cao hơn các năm trước, mặt khác giảm được các vụ việc chây ỳ thi hành án, cưỡng chế thi hành án, khiếu nại thi hành án kéo dài.

Anh Tuấn