Kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi qua 09 tháng đầu năm 2008

11/08/2008

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự; Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp đối với lĩnh vực Thi hành án dân sự.Dưới sự chỉ đạo chung của Giám đốc Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai và quán triệt cho các Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh xây dựng chương trình hành động, lập kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chấp hành viên và cán bộ cơ quan Thi hành án dân sự. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện với mục tiêu kiên quyết đưa ra thi hành 100% vụ việc có điều kiện thi hành, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ án khó, phức tạp, kéo dài nhiều năm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự.

Trong chín tháng qua, được sự quan tâm quản lý chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Bên cạnh đó, quán triệt chủ trương chỉ đạo của Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Ban trực ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh “… án đã có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành, trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy trình giải quyết án; cần đôn đốc, động viên, giáo dục và thuyết phục để người thi hành án tự nguyện thi hành; nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ, không chịu thi hành án thì kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế để buộc họ thực hiện nghĩa vụ của mình …” Tiếp thu ý kiến chỉ đạo đó, trong chín tháng qua các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết xong nhiều vụ việc mà người phải thi hành án sau khi được Chấp hành viên cơ quan Thi hành án động viên, thuyết phục đã tự nguyện thi hành án, như: vụ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch IDICO phải thi hành án cho Chi nhánh Ngân hàng công thương tỉnh Quảng Ngãi hơn 11 tỷ đồng; vụ các thừa kế của ông Lợi Hồng do bà Lợi Tuý lan đại diện phải thi hành án cho các thừa kế của ông Nguyễn Duy Nhung và bà Hoàng Thuý Huệ do ông Nguyễn Duy Ninh đại diện hơn 550 triệu đồng … Tuy nhiên, cũng kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp mặc dù người phải thi hành án có điều kiện thi hành án và đã được động viên, thuyệt phục nhưng vẫn không tự nguyện thi hành án như: vụ cưỡng chế vụ Phạm Đạt, ở Phổ Khánh, Đức Phổ… thu hàng tỷ đồng để trả cho Cơ quan Nhà nước, Tổ chức xã hội và Công dân, đồng thời mở ra nhiều hướng mới và kinh nghiệm mới trong việc tiếp tục giải quyết thi hành án trên địa bàn toàn tỉnh, đưa tỷ lệ thi hành án về việc và về tiền đạt cao. Trong chín tháng năm 2008 (từ ngày 01/10/2007 đến ngày 30/6/2008), tổng số việc phải đưa ra thi hành là 4.766 việc, đã giải quyết xong 2.234 việc trên 3.522 việc có điều kiện thi hành; tương ứng với tổng số tiền phải thu hơn 115 tỷ đồng, đã giải quyết được hơn 31 tỷ đồng (trong đó thực thu hơn 23 tỷ đồng) trên hơn 56 tỷ đồng có điều kiện thi hành.

Cùng với công tác thi hành án dân sự, trong năm qua các mặt công tác khác luôn được các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi chú trọng. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự  luôn được thực hiện; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án là một mãng rất quan trọng luôn được Giám đốc Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo giải quyết đúng pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đương sự và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra hàng chục lần đối với cán bộ, chấp hành viên nói riêng và các cơ quan thi hành án dân sự huyện và thành phố thuộc tỉnh nói chung, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong hoạt động thi hành án. Đồng thời, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Thi hành án dâ sự thành phố Quảng Ngãi và thành lập Đoàn kiểm tra công tác kế toán thi hành án dân sự đối với 14 Thi hành án dân sự huyện và thành phố thuộc tỉnh... Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan thi hành án đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những thiếu sót trong hoạt động thi hành án, chưa có trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật

Ngoài ra, trong 09 tháng đầu năm 2008, toàn thể cán bộ, Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động về quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng.../.

Phạm Huy Ân