THADS Lào Cai: Báo cáo công tác Thi đua, khen thưởng năm 2008

22/10/2008

Thực hiện văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp; Trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía bắc và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2009.Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án toàn tỉnh đồng thời xây dựng và thực hiện tốt công tác Quy hoạch cán bộ để tạo nguồn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các đơn vị thi hành án trên địa bàn tỉnh, chức danh Chấp hành viên, thẩm tra viên. Tạo điều kiện để công chức được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị...

Trong năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định tuyển dụng và tiếp nhận 06 cán bộ; bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức 07 cán bộ; quyết định nâng bậc lương đối với 21 cán bộ, công chức; bổ nhiệm 05 chức vụ Phó Trưởng THADS cấp huyện;

Hoàn tất thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định bổ nhiệm 03 chức vụ Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng Phòng cho các phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh; bổ nhiệm lại 01 chức vụ Phó trưởng THADS tỉnh Lào Cai; bổ nhiệm mới 03 chức danh Chấp hành viên cấp huyện, 01 chức danh Chấp hành viên cấp tỉnh; bổ nhiệm 01 kế toán trưởng; 01 phụ trách kế toán; 01 chức vụ Trưởng THADS và 01 quyền trưởng THADS cấp huyện.

Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ trên cơ sở yêu cầu công việc và số lượng biên chế được giao; giải quyết đầy đủ kịp thời mọi chế độ cho cán bộ, công chức cũng như các chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành Tư pháp. Cán bộ, công chức thi hành án tỉnh Lào Cai luôn đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật. Bộ máy tổ chức các phòng chuyên môn trực thuộc Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai nói riêng, đội ngũ lãnh đạo, Chấp hành viên Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh nói chung cơ bản đã được kiện toàn; chất lượng cán bộ ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu công tác thi hành án dân sự địa phương.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cấp huyện rà soát, phân loại các vụ việc để tổ chức thi hành án có hiệu quả, thường xuyên theo dõi, xác minh các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết dứt điểm các trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng cố trình trây ỳ, kéo dài không chịu thi hành án. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh luôn bám sát, triển khai toàn diện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự theo Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2008 và Kế hoạch số 01/KH-THA ngày 15/01/2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đảm bảo thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án theo đúng nội dung bản án, quyết định và trình tự, thủ tục luật định, nhờ đó tỷ lệ giải quyết thi hành án về việc, về tiền đều tăng so với năm 2007, nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài đã được giải quyết. Mọi mặt hoạt động đều có những bước chuyển biến tích cực.

Năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thi hành xong hoàn toàn 1.566 việc (tăng 41 việc so với năm 2007) đạt tỷ lệ 81% trên tổng số việc có điều kiện thi hành với tổng số tiền 12.579.434.000đ (tăng 35,4% so với năm 2007) đạt tỷ lệ 85% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành. Như vậy kết quả thi hành án năm 2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai vượt chỉ tiêu thi đua 6% về việc và 30% về tiền.

* Công tác quản lý tài chính: Đã xây dựng xong trụ sở THADS tỉnh Lào Cai; thực hiện xây dựng công trình cụm kho vật chứng thi hành án tỉnh Lào Cai và thi hành án dân sự thành phố Lào Cai; các đơn vị Thi hành án trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu hoạt động; Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ tài chính, kế toán đối với cấp huyện. Về cơ bản các đơn vị cấp huyện đã làm tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý tài chính. Sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước cấp có hiệu quả đảm bảo cho các hoạt động của cơ quan thi hành án đồng thời tiết kiệm được kinh phí để chi cho các hoạt động phúc lợi, khen thưởng, tăng thu nhập cuối năm cho cán bộ, công chức theo quy định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; thực hiện tốt chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án theo Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP ngày 08/10/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án, phối hợp tốt với các bộ phận nghiệp vụ trong việc quản lý tài chính về thi hành án; trích nộp phí thi hành án, các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định;

* Công tác xây dựng, bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ; bảo quản xử lý tang vật, tài sản thi hành án và thực hiện chế độ báo cáo thống kê: Xây dựng, bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ khoa học đảm bảo 100% hồ sơ được lập đầy đủ, các biểu mẫu đúng quy định, nội dung hồ sơ phản ánh khách quan đúng quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên đối với các vụ việc cụ thể; quản lý, bảo quản an toàn tang vật, tài sản không để xảy ra mất mát, hư hỏng; tiến hành xử lý tang vật, tài sản theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo thống kê thi hành án, đảm bảo đúng nội dung, hình thức cũng như thời gian quy định.

* Công tác kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh đã kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 5 đơn vị cấp huyện. Qua công tác kiểm tra cho thấy các đơn vị đã mở sổ sách tiếp nhận, thụ lý và ra quyết định giải quyết khiếu nại các vụ việc phát sinh đúng quy định.

Duy trì việc phân công Chấp hành viên phụ trách các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, giải đáp những thắc mắc của đơn vị một cách kịp thời, chính xác. Kết hợp kiểm tra hồ sơ thi hành án, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công chức trong đơn vị cấp huyện từ việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính đến việc tổ chức thi hành án, công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án.

Trong năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã giải quyết 12/15 đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 80%. Nhìn chung công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai được giải quyết đúng thời gian, trình tự pháp luật quy định. 

* Công tác thi đua, khen thưởng: Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức toàn ngành trong công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch thi đua theo các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua, lập biểu đồ theo dõi tiến độ thi hành án của từng đơn vị, Chấp hành viên với mục tiêu: Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo ra sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự; 100% cán bộ và tập thể các đơn vị thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hưởng ứng và đăng ký giao ước thi đua năm 2008, cụ thể như sau: 6 tập thể đăng ký danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 6 tập thể đăng ký danh hiệu  “Tập thể lao động tiên tiến” và Trưởng THADS tỉnh tặng giấy khen; 01 tập thể đăng ký Giấy khen của Trưởng THADS tỉnh Lào Cai; 13 cá nhân đăng ký Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 01 cá nhân đăng ký Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; 33 cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐCS; 37 cá nhân đăng ký danh hiệu LĐTT, giấy khen của Trưởng THADS tỉnh; 06 cá nhân đăng ký Giấy khen của Trưởng THADS; 01 cá nhân đăng ký danh hiệu LĐTT.

Thực hiện Kế hoạch số 05/HĐTĐ ngày 29/7/2008 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2008; văn bản số 167/THA-TB ngày 15/9/2008 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Nhằm đánh giá chính xác, khách quan, đầy đủ kết quả triển khai thực hiện các mặt công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2008, tạo cơ sở cho việc bình xét, biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đồng thời phát hiện, xử lý sai phạm, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, thiếu sót trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong công tác Thi đua, Khen thưởng nói chung. Năm 2008 đã  tiến hành kiểm tra tại 3 đơn vị: THADS huyện Bảo Yên, Bát Xát và thành phố Lào Cai. Qua kiểm tra cho thấy công tác thi đua, khen thưởng đã đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nội bộ cơ quan đoàn kết, cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành đề ra, Chấp hành viên và cán bộ thi hành án luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trên cơ sở kết quả các đợt thi đua do ngành và địa phương phát động; kết quả phong trào thi đua năm 2008. Hội đồng TĐKT cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tiến hành họp bình xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng và dân chủ đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua: 04 đơn vị đề nghị Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 02 đơn vị đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 04 đơn vị đề nghị Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” và tặng Giấy khen; 02 đơn vị đề nghị Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”; 01 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen; 08 cá nhân đề nghị Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; đề nghị Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 23 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng Giấy khen cho 20 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 14 cá nhân và tặng Giấy khen cho 05 cá nhân.

Ngoài ra Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự luôn được quan tâm với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng trong khi tổ chức thi hành án,tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi tin, bài viết  đăng trên Báo Lào Cai, Báo Pháp luật Việt Nam, Bản tin Tư pháp Lào Cai,...

Các đơn vị thi hành án trong tỉnh đã có sự phối hợp với cơ quan Tư pháp trong việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung tuyên truyền các quy định của pháp luật về thi hành án....

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2008, khắc phục những tồn tại hạn chế, năm 2009 phong trào thi đua tập trung thực hiện tốt các mục tiêu chủ yếu như thường xuyên duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm đạt được mục tiêu thi đua cụ thể; chú trọng việc nhân rộng điển hình tiên tiến ở các đơn vị; việc đăng ký thi đua phải xác thực; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; nghiêm túc thực hiện chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. Đấu tranh ngăn chặn và xử lý các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án toàn tỉnh. Rà soát, phân loại án và xác minh điều kiện thi hành của các đương sự để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tích cực tìm biện pháp tổ chức thi hành những vụ việc khó khăn, phức tạp giảm số án tồn đọng kéo dài. Kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với đối tượng có điều kiện thi hành nhưng cố tình không thi hành án; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua đối với các đơn vị nhằm đánh giá chính xác, khách quan, dân chủ công bằng đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua phát hiện kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Qua một năm tổ chức triển khai, phát động thi đua cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh tập thể cán bộ, công chức thi hành án toàn tỉnh đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác theo đúng kế hoạch đã đề ra. Phong trào thi đua năm 2008 được 100% cán bộ, công chức và tập thể các đơn vị Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai hưởng ứng sôi nổi, duy trì thường xuyên đã tác động tích cực trên mọi mặt hoạt động, nhiều vụ án tồn đọng đã được giải quyết dứt điểm, kết quả thi hành án toàn tỉnh tăng cao. Có được kết quả như vậy là nhờ sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững trật tự an ninh chính trị và công bằng xã hội ở địa phương.

Vũ Ngọc Phương - THADS tỉnh Lào Cai