Kết quả công tác thi hành án năm 2008 của tỉnh TháiNguyên

22/10/2008

Trong năm 2008, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra thi hành 100% số việc chủ động và theo đơn ra thi hành theo quy định của pháp luật. Cụ thể là: 

- Tổng số phải thi hành:

12.010 việc

= 97.042.663.000đ

- Số việc uỷ thác:

283 việc

=   4.501.106.000đ

- Số việc có điều kiện:

5.268 việc

= 29.956.351.000đ

- Số việc giải quyết  xong:

5.213 việc

= 36.090.502.000đ

Trong đó:

 

 

+ Xong hoàn toàn:

4.151 việc

= 17.341.131.000đ

+ Đình chỉ,uỷ thác, trả đơn:

940 việc

= 18.749.371.000đ

- Về việc: Giải quyết xong 5.213 việc/ tổng số thụ lý 12.010 việc, đạt 43,4%; Thi hành xong hoàn toàn: 4.151 việc/ 4.770 có điều kiện , đạt tỷ lệ 88,02% về việc, vượt 13,02% so với chỉ tiêu của  ngành.

- Về tiền: Giải quyết xong 36.090.502.000đ/ tổng số thụ lý 97.042.663.000đ, đạt 37,2% ( trong đó thực thu là 17.341.131.000đ/ trên điều kiện thu là 19.515.115.000đ , đạt 88,9%, vượt 33.9% so với chỉ tiêu của ngành đặt ra.

Do làm tốt công tác vận động đương sự chấp hành án nên trong năm 2008, toàn tỉnh chỉ phải tiến hành 57 việc cưỡng chế với số tiền 2.356.000.000đ. Các vụ việc cưỡng chế nhận được sự ủng hộ của quần chúng, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan nên đều cưỡng chế thành. Cá biệt có trường hợp đã tự nguyện thi hành trước khi Đoàn cưỡng chế làm việc như trường hợp  vụ Nguyễn Văn Hoà tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất ( Đồng Hỷ)..với giá trị là 405.000.000đ.

*  Công tác chỉ đạo hiện miễn, giảm thi hành án:

- Tiếp tục thực hiện việc miễn giảm án phí và tiền phạt theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT ngày 17.6.2005 của liên ngành Tư pháp trung ương. Kết quả năm 2008, đã miễn giảm được 165 vụ với số tiền 1.332.921.000đ.

- Giảm án tồn đọng:  toàn tỉnh giảm được 17% số án tồn đọng so với năm 2007.

*. Giải quyết án có giá trị không quá 500.000đ

Tính đến hết tháng 9/2008, toàn tỉnh Thái Nguyên có 3.183 việc với số tiền 725.968.000đ được đưa ra thi hành. Đã giải quyết xong 1.114 việc/1.293 việc có điều kiện với số tiền 174.000.000đ/216.630.000đ ( đạt tỷ lệ 86.2% về việc và 80.4% về tiền ). Sau khi Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng có hiệu lực pháp luật, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị THADS cấp huyện rút toàn bộ hồ sơ các việc  chuyển giao cho cấp xã lên cơ quan thi hành án thi hành theo quy định của pháp luật.

Hà Tuấn Phương - Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên