Sign In

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên

05/06/2017

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên
Trong những năm qua, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã từng bước quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban chấp hành trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, như Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Nhiều nội dung quan trọng đã được quán triệt sâu sắc đến đảng viện thuộc Chi bộ, như tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, bốn đức tính quý báu mà mỗi người cần phải có “Cần, kiệm, liêm, chính”, đối với người cán bộ khi thực thi công vụ còn phải “Chí công vô tư”… Từ đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các Tổ đảng, đảng viên. Chi bộ coi đây là giải pháp quan trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.
Về phương pháp thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/CB ngày 13/3/2017 về việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề để đảng viên đăng ký thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn, công việc hàng ngày. Kế hoạch là sự cụ thể hóa các Chỉ thị, Hướng dẫn của Ban chấp hành trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa định hướng nội dung học tập và làm theo có hệ thống cho đảng viên thuộc Chi bộ. Theo Kế hoạch, mỗi năm Chi bộ đặt mục tiêu thực hiện thật tốt một chuyên đề như:

Năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Năm 2018: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của công chức, đảng viên.

Năm 2019: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân.

Năm 2020: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đối với sinh hoạt hàng tháng, Chi bộ phân công đảng viên báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với chuyên đề của năm, báo cáo phải thể hiện được nhận thức và liên hệ với nhiệm vụ chuyên môn, công việc hàng ngày của đảng viên đó, việc báo cáo được thực hiện vào đầu mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ.

Với những việc làm trên, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình phấn đấu nâng cao hơn nữa nhận thức, lý luận chính trị cho đảng viên thuộc Chi bộ thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời căn dặn của Người “Rèn luyện đạo đức cách mạng như rửa mặt hàng ngày”.

                                                                                                                  Văn Minh – Tổ Đảng Nghiệp vụ &TCTHA
 

Các tin đã đưa ngày: