Sign In

Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (18/03/2019)

Ngày 28/02/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất ký ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó có nội dung phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Để triển khai thực hiện Quy chế có hiệu quả, thống nhất trong toàn hệ thống, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đăng tải Quy chế 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/02/2019.

Tài liệu học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (28/02/2019)

Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019).

Nghị định 04/2019/NĐ-CP: Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (19/02/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; khoán kinh phí sử dụng xe ô tô; thuê dịch vụ xe ô tô và sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.
Các tin đã đưa ngày: