Sign In

Quảng Ngãi: Kiểm điểm đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2022

12/12/2022

Quảng Ngãi: Kiểm điểm đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2022
Ngày 12/12/2022, Chi bộ Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2022 theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 15/11/2021 và Kế hoạch số 92-KH/ĐUK ngày 15/11/2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi. Chủ trì Hội nghị đồng chí Võ Văn Xông, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và toàn thể đảng viên Chi bộ.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư nhấn mạnh, việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để cấp ủy, Chi bộ, tập thể lãnh đạo Cục THADS và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Tại Hội nghị, các đảng viên trong Chi bộ đã phát huy dân chủ, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, thẳng thắn đóng góp ý kiến bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, chức trách của Chi bộ; đồng thời, đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại của cấp ủy chi bộ. Đối với việc kiểm điểm của từng cá nhân phải tự phê bình và phê bình nhằm thực hiện tốt về ý thức tổ chức kỷ luật; trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương và chức trách nhiệm vụ được phân công.

Kết thúc Hội nghị, Chi bộ đã bỏ phiếu biểu quyết đề xuất mức xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Chi bộ; xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với từng đảng viên và đề nghị khen thưởng đối với các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
 
                                                                                                              Chi bộ Cục THADS

 

Các tin đã đưa ngày: