Sign In

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

24/12/2015

Ngày 07/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành ban hành Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP thay thế Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP  hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.
Qua gần 4 năm triển khai thi hành, Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP đã tạo cơ sở thuận lợi cho việc yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động thi hành án dân sự. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành, Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: chưa quy định rõ thời điểm xác định quyền yêu cầu bồi thường, khoảng thời gian không tính với thời hiệu, chưa hướng dẫn đầy đủ, bao quát hết các loại văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ để người bị thiệt hại làm căn cứ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình, chưa quy định cụ thể căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, về xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chưa phân định trách nhiệm bồi thường của tổ chức bán đấu giá tài sản và cơ quan  thi hành án dân sự trong trường hợp cùng gây thiệt hại, chưa quy định cụ thể về thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết bồi thường: thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, xác minh thiệt hại và thương lượng bồi thường.
Theo đó, Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP đã thay thế Thông tư liên tịch số số 24/2011/TTLT-BTP-BQP, khắc phục bất cập, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động giải quyết bồi thường, bảo đảm tốt hơn quyền của người bị thiệt hại trong hoạt động thi hành án dân sự.
Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2016./.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: