Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

25/06/2019

 Chiều ngày 24-6, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.
     Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ luôn ổn định.
    Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, nhược điểm trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
     Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt. Trong đó tập trung quán triệt và thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và ba đột phá (hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí).


Theo Hương Vân - Phòng tccb

Các tin đã đưa ngày: