Sign In

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

07/12/2021

Ngày 29/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
 
Qua mười năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/6/2011 của BanThường vụ Tỉnh ủy "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dânsự" (Sau đây viết tắt là Chỉ thị số 07-CT/TU) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; nhận thức của các cấp, các ngành về công tác thi hành án dân sự (THADS) được nâng lên; xác định công tác THADS là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp đồng bộ,chặt chẽ nên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành có sự thay đổi toàn diện; phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của Ban Chỉ đạo THADS các cấp. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS ngày càng được củng cố kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cơ sở vật chất, phương tiện,điều kiện làm việc từng bước được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ thi hành án xong về việc và về tiền năm sau cao hơn năm trước; nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổchức, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, công tác THADS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hằng năm vẫn còn tồn đọng về số việc, số tiền để chuyển kỳ sau; công tác thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc THADS của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa được thường xuyên, sâu sát; một số địa phương, nhất là cấp xã chưa nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ trong công tác THADS, coi công tác thi hành án lànhiệm vụ của cơ quan THADS; công tác phối hợp trong THADS có lúc, có việc chưa chặt chẽ và đồng bộ. Năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộTHADS còn hạn chế. Ngoài ra, một bộ phận người phải thi hành án còn thiếu ý thức trong việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Từ những bài học kinh nghiệm thông qua việc Tổng kết 10 năm triển khaithực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU, đồng thời triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị "về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020"; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế"; trước yêu cầu thực tiễn tại địa phương, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ…, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. Ngày 29/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thay thế Chỉ thị số 07-CT/TU, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tácTHADS trên địa bàn tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ thườngxuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn công tác THADS với việcthực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhândân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác THADS. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan THADS có bản lĩnh chínhtrị, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tácTHADS, nhất là việc thanh tra trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệmvụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi tham nhũng, tiêu cực.
- Ban cán sự đảng  Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dântỉnh: Chỉ đạo Cục THADS tỉnh phát huy vai trò của Cơ quan Thường trực Ban Chỉđạo THADS tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về THADS; đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được cấp trên giao hằng năm, gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc thi hành án có giá trị lớn, trọng điểm, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện thiết yếu cho các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng caochất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp trong tỉnh; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động bảo đảm phù hợp, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo THADS. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS trên địa bàn, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác THADS ở từng đơn vị, địa phương. Chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý hành chính nhà nước; Tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong THADS có liên quan đến lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thi hành nghiêm túc, dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quảnlý; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm.
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan THADS trong công tác THADS; việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên, công chức THADS. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân, đặc biệt là người phải thi hành án nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác THADS, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
- Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp kịp thời, chặt chẽ với cơ quan THADS cùng cấp trong việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhất là các vụ việc thi hành án phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương; các vụ việc phải cưỡng chế THADS, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng và các vụ việc có khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành trong THADS, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện các vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong quá trình THADS để xem xét, xử lý theo quy định.
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND cùng cấp tăng cường chỉ đạo công tác THADS tại địa phương bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu,nhiệm vụ được giao; đề xuất biện pháp giải quyết đối với các vụviệc khó khăn, phức tạp, kéo dài và cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo giải quyết kịpthời. Quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ công tác THADS tại địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụcó trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS; đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thực hiện các biện pháp thi hành án, kịp thời cung cấp thông tin,tài liệu liên quan khi có yêu cầu của cơ quan THADS, đảm bảo các quyết định củacơ quan THADS được chấp hành nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tổ chứcnghiên cứu, quán triệt, tuyên truyên, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị./.

Các tin đã đưa ngày: