Sign In

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích

11/08/2017

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
TT Tên thủ tục hành chính
1 Xác nhận kết quả Thi hành án
2 Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên
3 Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án
4 Yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án
5 Đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
6 Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu
7 Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án
8 Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án
9 Yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án
10 Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án
11 Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự (lần 1, lần 2)
12 Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: