Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

05/12/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị
         ​Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định số 132-QĐ/TW). Có thể nói, việc triển khai, thực thi Quy định số 132-QĐ/TW không chỉ giúp các tổ chức, cá nhân công tác tại các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (trong đó có yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các Quy định về nêu gương (Quy định 55, 08)… đặc biệt là giúp cho công chức, Chấp hành viên thuộc các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tự soi, tự sửa, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tránh mắc phải khuyết điểm, vi phạm.  
Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định này đến các cơ quan THADS trong tỉnh với nhiều hình thức phong phú, nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS tại các đơn vị trực thuộc.

Ngay sau khi Quy định số 132-QĐ/TW được ban hành, tại cuộc họp giao ban triển khai công tác Quý I/2024, ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS đã chỉ đạo Chi cục trưởng các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai, sinh hoạt đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị nội dung Quy định này. Đồng thời, trong tháng 11-12/2023, các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS đã trực tiếp tham dự họp giao ban tại từng Chi cục, qua đó đã kiểm tra kết quả triển khai văn bản này và chỉ đạo các đơn vị thường xuyên triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS, nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ và thống nhất về tầm quan trọng của công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án; từ đó nêu cao trách nhiệm, tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định này tại đơn vị.

Tại Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ THADS do Cục THADS tỉnh Tây Ninh tổ chức vào ngày 24/11/2023, với sự tham dự của Lãnh đạo Cục và toàn thể Chấp hành viên, công chức văn thư các cơ quan THADS trong tỉnh, ông Trần Văn Cưng - Phó Cục trưởng đã phổ biến, quán triệt nội dung Quy định số 132-QĐ/TW, trong đó đặc biệt lưu ý các nội dung về trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án và hoạt động của đội ngũ Chấp hành viên.

Đồng thời, Cục THADS ban hành Công văn số 1983/CTHADS-VP ngày 28/11/2023, chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW; giao Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Cục có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Cục thực hiện các nội dung của Quy định số 132-QĐ/TW theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan THADS. Tiếp đó, ngày 01/12/2023, Cục THADS tiếp tục có Công văn số 2016/CTHADS-KTGQKNTC, chỉ đạo các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, gửi về Cục THADS để tổng hợp, báo cáo Tổng cục THADS; quán triệt Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Quy định này tại đơn vị; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị mình; tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung trong Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm.

Tại Cục THADS, thông qua buổi sinh hoạt văn bản định kỳ vào sáng thứ Sáu, Văn phòng Cục đã tiếp tục triển khai, phổ biến trực tiếp đến toàn thể công chức, người lao động nội dung Quy định số 132-QĐ/TW; đồng thời, thực hiện gửi văn bản thông qua nhóm Zalo nội bộ để đảm bảo 100% công chức, người lao động đơn vị nắm được toàn văn nội dung của Quy định số 132-QĐ/TW, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, Cục THADS sẽ ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện đảm bảo nội dung của Quy định số 132-QĐ/TW tại các cơ quan THADS trong tỉnh; phối hợp với các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân tỉnh có Kế hoạch cụ thể hóa tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương./.

 
                                                                                                                                  Trương Thị Hồng Hoa
                                                                                                           Văn phòng Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: