Sign In

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh làm việc với các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và chỉ đạo giải quyết án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong

13/12/2023

          Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2024, trong tháng 11-12/2023, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp dự họp giao ban với các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố để đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS năm 2024, kiểm tra việc lập danh sách, xây dựng kế hoạch giải quyết án có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong của từng Chấp hành viên, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Qua các buổi làm việc, Lãnh đạo Cục đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ THADS năm 2024 được các đơn vị thực hiện kịp thời, đầy đủ. Lãnh đạo Chi cục triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Cục THADS về công tác giải quyết án có điều kiện thi hành trên 01 năm đảm bảo, đã chỉ đạo Chấp hành viên lập danh sách số việc phải thi hành và đề ra phương hướng thời gian tới, Lãnh đạo đơn vị có ý kiến đối với từng vụ việc theo danh sách; cơ bản các Chấp hành viên có tự kiểm tra, rà soát tất cả hồ sơ được phân công quản lý và tổ chức thi hành; các Chấp hành viên nhận bàn giao đã kiểm tra lại kết quả tổ chức thi hành của Chấp hành viên trước đó, kết quả kiểm tra thể hiện bằng Phiếu tự kiểm tra. Tuy nhiên,  việc lập kế hoạch giải quyết án trên 01 năm của nhiều Chấp hành viên chưa xác định rõ công việc cụ thể và thời gian thực hiện; một số hồ sơ thể hiện có thể thi hành xong nhưng Chấp hành viên chưa quyết liệt xác minh, kê biên xử lý tài sản để thi hành dứt điểm; nhiều hồ sơ giá trị phải thi hành lớn nhưng Chấp hành viên vẫn cho đương sự thỏa thuận trả dần làm kéo dài thời gian thi hành án…

Để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Lãnh đạo Cục THADS đã chỉ đạo, yêu cầu các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố kịp thời quán triệt, triển khai Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các văn bản chỉ đạo của Tổng cục, Cục THADS đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ.

Thường xuyên quán triệt công chức, người lao động nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2024.

2. Chi cục THADS chủ động xây dựng Kế hoạch công tác THADS năm 2024, trình UBND cùng cấp cho ý kiến và trình Cục THADS phê duyệt theo quy trình để kịp thời tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ.

3. Chi cục trưởng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, sâu sát từng công việc của Chấp hành viên; tập trung, quyết liệt chỉ đạo giải quyết các vụ việc đã ra quyết định thi hành án trên 01 năm chưa thi hành xong.

Chi cục trưởng phải trực tiếp có ý kiến chỉ đạo đối với từng hồ sơ vụ việc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện của Chấp hành viên, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo. Quản lý chặt chẽ đội ngũ Chấp hành viên, công chức kể cả đi công tác ngoài trụ sở đơn vị; phân công địa bàn giải quyết án phù hợp, đảm bảo đồng đều giữa các Chấp hành viên trong đơn vị. Thực hiện nghiêm công tác quản lý hồ sơ thi hành án, đặc biệt các trường hợp chuyển đổi địa bàn, điều động công chức.

Chi cục trưởng chỉ đạo, theo dõi Chấp hành viên tổ chức thi hành các vụ việc đang thực hiện quá trình thẩm định giá, bán đấu giá thi hành án. Lưu ý giá thẩm định phải sát giá thị trường, quan tâm phòng, chống tiêu cực trong thẩm định giá, bán đấu giá. Các vụ việc có kê biên, xử lý tài sản, Chấp hành viên phải lập Phiếu đề xuất đảm bảo đủ căn cứ và phải chịu trách nhiệm với nội dung đề xuất, trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

Quyết liệt chỉ đạo rà soát, xử lý các khoản tiền, tài sản, tang vật tồn, tiền trại giam, thu hồi kinh phí tạm ứng cưỡng chế đảm bảo thời gian và kết quả theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1897/CTHADS-TCKT ngày 16/11/2023 của Cục THADS; đơn vị nào thực hiện không đúng tiến độ mà không có lý do chính đáng, Cục THADS sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và công chức có liên quan.  Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo, phản ánh về Cục THADS (qua phòng Tài chính – Kế toán) để được xem xét hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ.

4. Chấp hành viên phải làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát, kiểm tra từng hồ sơ, loại việc và có kế hoạch, lộ trình giải quyết dứt điểm từng hồ sơ, công việc cụ thể cần làm, trình Lãnh đạo đơn vị cho ý kiến; làm việc cần bám sát kế hoạch, hàng tuần có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, định hướng giải pháp thực hiện tuần tiếp theo. Thường xuyên rà soát tất cả hồ sơ đang quản lý để kịp thời tác nghiệp đảm bảo trình tự thủ tục tại Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 01/6/2022 của Tổng cục THADS, không được tạm ngưng việc tổ chức thi hành án mà không có lý do chính đáng.

Tăng cường công tác vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành nghĩa vụ theo bản án. Nếu Chấp hành viên có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Chi cục, họp Hội đồng Chấp hành viên, họp liên ngành hoặc có báo cáo về Cục THADS xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

5. Đối với danh sách án có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong: Chi cục trưởng trực tiếp có ý kiến chỉ đạo đối với từng vụ việc và gửi về Cục THADS (qua Văn phòng) để tổng hợp, theo dõi).

6. Theo dõi, rà soát, xác minh đầy đủ đối với số việc chưa có điều kiện thi hành, nếu có đủ điều kiện đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án hoặc chuyển sổ theo dõi riêng kịp thời, đảm bảo. Thực hiện xác minh, phân loại việc thi hành án và báo cáo thống kê đúng quy định, thực chất.

7. Đối với các khó khăn trong phối hợp liên ngành: các đơn vị chủ động rà soát, tổng hợp, đưa ra họp liên ngành, báo cáo Ban chỉ đạo THADS cùng cấp. Nếu vẫn không thống nhất được thì báo cáo về Cục THADS để báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Các trường hợp đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế có huy động lực lượng công an tham gia bảo vệ nhưng chưa nhận được văn bản thống nhất thời gian thực hiện: Chi cục trưởng quan tâm đôn đốc nhắc nhở, cần thiết báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo THADS để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi hành vụ việc, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo và nguy cơ bồi thường nhà nước.

8. Chi cục trưởng chỉ đạo, quán triệt thực hiện việc sử dụng, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên các phần mềm nghiệp vụ tại đơn vị. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Cục THADS (qua Văn phòng) để phối hợp xem xét, hỗ trợ tháo gỡ. Thực hiện nghiêm việc ghi sổ họp cơ quan, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Cục, cơ quan có thẩm quyền đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị.

Triển khai thực hiện, áp dụng đúng quy định các biểu mẫu nghiệp vụ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục THADS về công tác lưu trữ hồ sơ. Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thi hành xong để kịp thời đưa vào lưu trữ đúng quy định; báo cáo kết quả lưu trữ hồ sơ lồng ghép trong báo cáo tháng định kỳ.

Theo kế hoạch công tác THADS năm 2024, thời gian tới Lãnh đạo Cục THADS sẽ tăng cường đi cơ sở, trực tiếp làm việc với các Chi cục THADS để kịp thời nắm tình hình công việc, chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2024./.

 
Trương Thị Hồng Hoa
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: