Sign In

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn.

06/09/2021

         Ngày 25/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) ở địa phương.
Qua hơn 06 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác THADS ở địa phương đã đạt được một số kết quả quan trọng: tổ chức bộ máy cơ quan THADS hai cấp từng bước được củng cố, kiện toàn; tỷ lệ thi hành xong hàng năm đạt, vượt chỉ tiêu được giao; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được quan tâm, giảm qua từng năm; vai trò của Ban chỉ đạo THADS hai cấp được phát huy, chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các cơ quan đơn vị, góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động THADS vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: số việc, số tiền chuyển kỳ sau còn nhiều, cơ sở vật chất của cơ quan THADS tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác phối hợp có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; quá trình tổ chức thi hành án còn vi phạm trình tự, thủ tục làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Để nâng cao hiệu quả công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác THADS, THAHC; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước về THADS, THAHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ngành THADS trong thực thi công vụ, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được tự nguyện, nghiêm chỉnh thi hành, hạn chế đến mức thấp nhất phải cưỡng chế thi hành án. Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế định kỳ quý, 6 tháng, năm và đột xuất, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy nghe các cơ quan tư pháp, cơ quan THADS báo cáo tình hình, kết quả hoạt động để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa nội dung công tác THADS, THAHC vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy để thực hiện, kịp thời phát hiện, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm các sai phạm.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh; căn cứ tình hình, khả năng của tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng các kho vật chứng bảo đảm an toàn; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS hai cấp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chậm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; giải quyết nhanh các trường hợp phải thực hiện trách nhiệm bồi thường do quá trình thi hành án gây ra. Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở, ngành tài nguyên và môi trường quan tâm phối hợp tốt với cơ quan THADS trong xác minh, giải quyết thủ tục thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án…

-  Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.

- Cơ quan THADS hai cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo THADS trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác THADS, THAHC; nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tập trung triển khai quyết liệt,đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là công tác phân loại án, không để xảy ra tiêu cực, gắn với thực hiện tốt công tác “dân vận”, vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về việc và tiền, kéo giảm lượng án tồn đọng và án có điều kiện thi hành nhưng chưa tổ chức thi hành phải chuyển sang kỳ sau.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác THADS; Chương trình tổng thể cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tự kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và khắc phục các sai sót, vi phạm bị kháng nghị, kiến nghị. Thường xuyên phối hợp rà soát, bổ sung và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động với các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS hai cấp tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 20/7/2021 về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 27/7/2021 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm số lượng và chất lượng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, liêm chính, có trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường công tác giám sát hoạt động THADS, THAHC, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý các sai phạm.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo định hướng các cơ quan báo đài, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị bằng hình thức phù hợp.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về THADS, THAHC.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện./.


 
Trương Thị Hồng Hoa
Văn phòng Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Các tin đã đưa ngày: