Sign In

Cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình năm 2019

02/01/2019

Ngày 28/12/2018, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 285/QĐ-CTHADS của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình năm 2019 như sau:
1. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.
2. Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 73% về việc và trên 33% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành.
3. Xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật.
4. Thi hành án xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; tập trung thi hành để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ cao nhất.
5. Có kế hoạch tổ chức thi hành hiệu quả các bản án, quyết định liên quan đến khoản nợ của tổ chức tín dụng và các vụ việc trọng điểm, vụ việc phức tạp đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
6. Trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới và Chấp hành viên.
7. Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, giải quyết xong 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết xong cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.
8. Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, nhất là các vi phạm trong kê biên, bán đấu giá tài sản thi hành án; giảm tối đa các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản.
9. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về và tổ chức thi hành có hiệu quả các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật đấu giá tài sản, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự và các văn bản khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án dân sự.
11. Có giải pháp hoặc tham mưu, đề xuất với Tổng cục Thi hành án dân sự sự, Bộ Tư pháp có giải pháp khắc phục tình trạng khó khăn về kinh phí, phương tiện làm việc, trụ sở, kho vật chứng các cơ quan thi hành án dân sự.
Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định này, trong đó: Thi hành trên 73% về việc và trên 33,5% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; giảm  số việc và số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2020 so với số chuyển kỳ sau của năm 2018 chuyển sang năm 2019 trên số có điều kiện thi hành.
Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định này, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chấp hành viên thuộc Chi cục đảm bảo chính xác, công bằng và khả thi (có thể bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu được giao theo Quyết định này); có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Chấp hành viên do Chi cục quản lý.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, có giải pháp, đôn đốc thực hiện hiệu quả chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong đó thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra  tại Quyết định số 1392/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2019.
Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố có trách nhiệm giúp Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2018 và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
 
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: