Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình 75 năm hình thành và phát triển (19/7/1946 – 19/7/2021)

08/07/2021

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình 75 năm hình thành và phát triển (19/7/1946 – 19/7/2021)
Sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 19/7/1946 Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Đến năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS). 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, THADS đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Trải qua các giai đoạn lịch sử phát triển khác nhau, công tác THADS luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo hành lang pháp lý. Từ Sắc lệnh số 85/SL ngày 22/5/1950 đến Pháp lệnh THADS các năm 1989, 1993 và 2004 đã từng bước quy định chặt chẽ hơn về tổ chức và hoạt động THADS. Cơ quan THADS đã chuyển từ một bộ phận cấu thành của Tòa án sang một bộ phận cấu thành của cơ quan hành chính (Pháp lệnh THADS năm 1993) và từng bước được tổ chức tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương (Pháp lệnh THADS năm 2004).
Năm 2008, Luật THADS được Quốc hội thông qua và được sửa đổi, bổ sung năm 2014, hệ thống THADS đã được nâng lên một vị thế mới, ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Hệ thống cơ quan THADS hoạt động theo cơ chế quản lý tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương.
Cùng với hệ thống THADS trong toàn quốc, các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình đã trải qua chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển. Năm 1993, công tác THADS được chuyển giao từ Toà án sang cơ quan Tư pháp với vô vàn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và đội ngũ công chức (39 chấp hành viên/tổng số 62 biên chế), toàn tỉnh có 01 phòng thi hành án và 08 đội thi hành án huyện, thị xã. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ quan THADS lại được bổ sung thêm nhiều nhiệm vụ mới. Song, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức hữu quan, sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh, những năm qua, các thế hệ  cán bộ, công chức, người lao động THADS luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, trên mỗi lĩnh vực đều có sự phát triển vượt bậc.
Số lượng công chức và người lao động toàn ngành hiện nay là 118 người, gồm: 46 chấp hành viên, 9 thẩm tra viên, 15 thư ký thi hành án, 2 chuyên viên, 13 kế toán, còn lại là các chức danh khác. Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được Bộ Tư pháp và tỉnh quan tâm xây dựng trụ sở làm việc khang trang; trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác đã được trang cấp tương đối đầy đủ tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
Luật THADS năm 2008 đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của công tác THADS. Với vị thế mới, các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình đã tổ chức thi hành án đạt kết quả khá tốt, đặc biệt trong các năm từ 2010 đến nay, toàn tỉnh đã thi hành được 47.882/52.136 việc tương đương 808/1.482 tỷ đồng (Tính trên số phải thi hành). Giảm trên 1.000 việc chuyển kỳ sau. Đã giải quyết được nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Kết quả thi hành án năm sau cao hơn năm trước, nhiều năm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, các đơn vị đều thực hiện tốt và đáp ứng đầy đủ các Chỉ tiêu về “Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”; “bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành”. Tích cực, chủ động, quyết liệt trong giải quyết án tham nhũng kinh tế, án tín dụng ngân hàng và án trọng điểm, phức tạp. Thực hiện nghiêm túc Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến công tác thi hành án hành chính, tổ chức theo dõi và đôn đôc có kết quả 100% các vụ việc theo dõi thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được các cơ quan THADS quan tâm, chú trọng giải quyết kịp thời.
Ghi nhận những bước phát triển và kết quả hoạt động của ngành, Cục THADS tỉnh vinh dự nhiều năm liền được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, năm 2020 được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh khen thưởng.
Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, hệ thống THADS Thái Bình tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là:
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS.
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, chủ động, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo THADS trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác THADS trên địa bàn.
Tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và liên ngành trong công tác THADS, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các bên đương sự tự nguyện giải quyết thi hành án có hiệu quả.
 Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ THADS. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.
 Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS.
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS, đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động cơ quan THADS tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành THADS đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đóng góp thiết thực trong triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
                                                                                                                           Lê Thanh Tình
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: