Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình Triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án

15/06/2017

Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-CTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình và triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự.
Từ ngày 01/6/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục và 08 Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Đây là bước tiến quan trọng về công tác cải cách hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự.
Cơ chế một cửa được áp dụng đối với 05 thủ tục hành chính: Quyết định thi hành án theo yêu cầu; Xác nhận kết quả thi hành án; Yêu cầu thay đổi chấp hành viên; Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án. Hỗ trợ trực tuyến Tthi hành án dân sự được áp dụng đối với 03 thủ tục hành chính: Yêu cầu thi hành án dân sự; Yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự; Khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Theo đó, trình tự thủ tục hành chính thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án, danh sách công chức đầu mối thực hiện và địa chỉ hộp thư điện tử hỗ trợ trực tuyến được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh thái Bình (địa chỉ truy cập: http://thads.moj.gov.vn/lthaibinh). 
Việc thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự các cấp tạo sự chuyển biến về hình ảnh, chất lượng trong thi hành công vụ đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu, đề nghị của cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về thi hành án dân sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thi hành án.
Áp dụng cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, của địa phương, là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao./.
 
Văn phòng Cục THADS
 

Các tin đã đưa ngày: