Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

27/06/2019

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH THANH HOÁ
 
  Số:131/TB - CTHADS
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Thanh Hoá, ngày 27 tháng 6 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
 
 
      Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức thi hành Quyết định số 01/2017/QĐ-PS ngày 25/4/2017, Bản án số 06/2013/DSPT ngày 29/10/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Quyết định thi hành án số 01/QĐ-CTHADS ngày 22/10/2018 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo việc tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự sẽ bán đấu giá tài sản đã kê biên là toàn bộ các hạng mục tài sản nằm trong khuôn viên khu Dự án Trường Tiểu học và THCS Thanh Hoa tại địa chỉ: Khu đô thị mới, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Giá khởi điểm: 268.034.949.000đ (Hai trăm sáu tám tỷ không trăm ba mươi tư triệu chín trăm bốn mươi chín nghìn đồng)
Căn cứ theo quy định tại Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá thông báo để các tổ chức bán đấu giá có đủ điều kiện tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản biết, nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá để Chấp hành viên lựa chọn. 
Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/7/2019
Địa điểm: Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá.
Địa chỉ: Đường Đông Hương 1, phố Bào Ngoại 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để đăng ký.
Hết thời hạn trên, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá sẽ căn cứ vào số lượng hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá và các tiêu chí lựa chọn để ký hợp đồng với tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa không hoàn trả hồ sơ đăng ký đối với các tổ chức không được lựa chọn.
Trân trọng thông báo./.
  Nơi nhận:                                                                           CHẤP HÀNH VIÊN
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT. HSTHA                                                                                                 
                                                                                                    (đã ký)
 
 
                                                                                            Dương Thái Sơn
 
 
 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: