Sign In

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Tiếp công dân, Giải quyết Khiếu nại, tố cáo trong THADS

18/01/2021

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Tiếp công dân, Giải quyết Khiếu nại, tố cáo trong THADS
Trong những năm qua, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế, xã hội phát triển; an ninh quốc phòng được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện; vị thế của Nhà nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó cũng làm nảy sinh nhiều khiếu nại, tranh chấp của người dân; số lượng vụ việc tranh chấp yêu cầu Tòa án giải quyết ngày càng gia tăng, theo đó gia tăng số vụ việc thi hành án cho các cơ quan Thi hành án dân sự. Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng và liên quan trực tiếp đến quyền, tài sản của đương sự nên trong quá trình giải quyết thi hành án sẽ phát sinh nhiều bức xúc của người dân, và người dân khiếu nại, tố cáo ngày càng nhiều.
Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thanh Hóa thực hiện tiếp công dân định kỳ
Trước tình hình Khiếu nại, tố cáo phát sinh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quan tâm chỉ đạo hai cấp thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, bố trí địa điểm, có lịch tiếp công dân của lãnh đạo đơn vị và phân công cán bộ trực tiếp công dân theo quy định. Cân nhắc lựa chọn cán bộ tiếp công dân là những người có năng lực, trình độ. Đồng thời, tạo điều kiện để các cán bộ tiếp dân dự các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm khi tiếp dân. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận tiện, chu đáo, lịch sự, văn minh và bảo đảm các điều kiện cơ bản về trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ tốt cho công tác. Nơi tiếp công dân niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lịch tiếp công dân... Thông qua việc tiếp dân chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người khiếu nại, tố cáo hiểu biết rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của mình. Định kỳ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ để trao đổi, rà soát đối với các đơn thư của công dân gửi đến hoặc của ban, ngành chuyển đến. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đều được giải quyết đúng quy định.Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, hàng năm, đều thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề, toàn diện, đột xuất (tùy vào tình hình thực tế địa phương), trong đó có nội dung Kiểm tra các chi cục Thi hành án dân sự về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các mặt công tác khác. Nội dung kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là tập trung kiểm tra các loại sổ (sổ tiếp công dân; sổ thụ lý đơn Khiếu nại tố cáo; sổ ra Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo); việc tiếp nhận và phân loại các đơn khiếu nại, tố cáo; hồ sơ về thụ lý giải quyết Khiếu nại, tố cáo…Tuy nhiên, Công tác tiếp dâncủa các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương cơ bản đã có chuyển biến nhưng còn chậm, một số Chi cục Thi hành án dân sự chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không xử lý dứt điểm vụ việc từ cơ sở dẫn đến tình trạng công dân bức xúc với việc giải quyết của các cơ quan thi hành án dân sự.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Thi hành án dân sự thì Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định. Chú trọng kiện toàn, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, am hiểu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, có kiến thức về xã hội, hiểu biết tâm lý và tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, kỹ năng dân vận cho cán bộ tiếp công dân. Quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, tố cáo bảo đảm giải quyết đúng thẩm quyền, thời hạn và quy định pháp luật. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo tới các chi cục để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp cho công tác thi hành án ngày càng đạt hiệu quả hơn.
Tin bài: Thanh Thủy, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Các tin đã đưa ngày: