Sign In

Triển khai thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự

12/08/2016

Thực hiện Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, mục Văn bản điều hành) thay thế cho Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTP ngày 07/12/2007). 
 
Để thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS, ngày 29/7/2016, Tổng cục THADS có Công văn số 2361/TCTHADS-VP yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phổ biến, quán triệt nội dung của Quy chế tới công chức, người lao động các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí theo yêu cầu và thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế.
Một số điểm mới mà cơ quan THADS cần lưu ý theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS là:
- Cục trưởng Cục THADS cấp tỉnh là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan THADS trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục THADS ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thuộc Cục hoặc Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao. Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.
- Cá nhân các cơ quan THADS trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TW được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan THADS.
- Việc phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí tại cơ quan THADS trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TW được thực hiện như sau:
+ Hàng tháng, Người phát ngôn của cơ quan THADS tổ chức cung cấp, cập nhật thông tin trên trang tin điện tử của Cục THADS cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;
+ Trong vòng 10 ngày đầu của mỗi Quý, Cục trưởng Cục THADS cấp tỉnh tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ về công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW cho báo chí.
- Việc phát ngôn và cung cấp thông tin đột xuất cho báo chí tại cơ quan THADS trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TW được thực hiện trong trường hợp sau:
+ Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của Cục, Chi cục trực thuộc nhằm định hướng dư luận;
Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của Cục, Chi cục trực thuộc thì Cục trưởng Cục THADS cấp tỉnh hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan THADS có trách nhiệm chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 01 ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra;
+ Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về các hoạt động THADS, hành chính trên phạm vi địa bàn do cơ quan mình quản lý, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc TW yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.
Hình thức cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất được thực hiện thông qua thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử, các cơ quan báo chí quan tâm; hoặc thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS; hoặc tổ chức họp báo; hoặc thông tin bằng văn bản; hoặc trả lời phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại; hoặc thông tin qua thư điện tử; hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Tổng cục
 


Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: