Sign In

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính

21/12/2018

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính
Ngày 14/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh. Tổ biên tập xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 204/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018
 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
 đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính
Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 16- CT/TU).
- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực của cả hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính trong tình hình mới.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác THADS, hành chính.
2. Yêu cầu
- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU.
- Xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU.
- Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật thi hành án dân sự, hành chính.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan; thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Chủ tịch UBND và thành viên Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS, hành chính; quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp nói chung, công tác THADS, hành chính nói riêng, trọng tâm là nội dung Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính.
- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS hoạt động hiệu quả.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, khó khăn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; chỉ đạo cơ quan THADS tập trung, kiên quyết thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài; đồng thời quan tâm, hỗ trợ kinh phí, bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS cùng cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh
a) Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 16-CT/TU đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS
- Cơ quan thực hiện: Các Chi cục THADS trong tỉnh.
- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.
b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác THADS, hành chính
- Sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS theo tinh thần Đề án của Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp và Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII). Thực hiện có hiệu quả theo phân cấp quản lý đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với công chức, người lao động trong ngành.
+ Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục THADS), Sở Nội vụ, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
+ Thời gian thực hiện: năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước về công tác THADS, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức phối hợp các cơ quan liên quan; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong phối hợp THADS; chỉ đạo việc cưỡng chế thi hành những vụ án lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Nội chính theo dõi, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả thi hành án trọng điểm do Tổng cục THADS và UBND tỉnh giao; các vụ việc thi hành án kéo dài, khó khăn, phức tạp liên quan đến thu hồi tài sản Nhà nước và các khoản thu liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc, xung đột pháp luật trong quá trình THADS, hành chính.
+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
c) Công tác phối hợp
- Triển khai thực hiện hiệu quả các Quy chế, Chương trình phối hợp liên ngành trong công tác THADS, phát huy trách nhiệm của các đơn vị ký Quy chế, Chương trình phối hợp và sự tham gia của các cơ quan Nội chính, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố để nâng cao chất lượng công tác THADS, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS.
- Phối hợp thực hiện có hiệu quả chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội (Khóa XIII), góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa một số nội dung liên quan đến hoạt động THADS.
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thanh Hóa, Trại giam, Trại tạm giam và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
d) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xây dựng đội ngũ công chức, người lao động THADS trong sạch, vững mạnh; thường xuyên kiểm tra nội bộ, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực. Đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho công chức, người lao động trong ngành. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
e) Về kinh phí và cơ sở vật chất
- Căn cứ điều kiện, nhu cầu thực tế chủ động đề xuất Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã thành phố và các cơ quan liên quan trong việc bố trí mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng các cơ quan THADS địa phương.
- Chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh chủ động lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hàng năm gửi cơ quan Tài chính tổng hợp chung vào dự toán ngân sách, báo cáo UBND cùng cấp xem xét, phê duyệt; đề nghị cấp kinh phí về tài khoản của các cơ quan Thi hành án dân sự - Thường trực Ban Chỉ đạo THADS để tổ chức hoạt động theo quy định.
­- Cơ quan phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục THADS), Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.
 2. Công an tỉnh
- Chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp kịp thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc phong tỏa tài sản, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS. Thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho Cơ quan THADS theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an các huyện, thị xã, thành phố kịp thời xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế THADS, đặc biệt là các vụ việc Ban Chỉ đạo THADS đã có ý kiến chỉ đạo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA và các quy định pháp luật có liên quan; đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của nhân dân và những người tham gia cưỡng chế; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ không chấp hành án, lăng mạ, xúc phạm Chấp hành viên và những người có liên quan trong THADS.
- Chỉ đạo Trại tạm giam, Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án là phạm nhân.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
3. Sở Tư pháp
- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện phổ biến, tuyên truyền pháp luật về THADS bằng các hình thức, biện pháp phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về THADS. Xây dựng nội dung chương trình, tài liệu tập huấn Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn. Kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Tư pháp ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về THADS. Tăng cường quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản, thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản, trong đó có tài sản thi hành án của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
 4. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan; đưa tin, phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động THADS, đặc biệt với những vấn đề, những vụ việc THADS khó khăn, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.
5. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Quan tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS, phối hợp với Cục THADS kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, có biện pháp giải quyết các vụ việc THADS khó khăn, phức tạp phát sinh trong thực tiễn.
a) Tòa án nhân dân tỉnh
Quan tâm chỉ đạo thụ lý giải quyết các tranh chấp có liên quan đến việc xác định, phân chia, xử lý tài sản chung; chuyển giao kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; giải thích bản án, quyết định và trả lời kịp thời các kiến nghị khi có yêu cầu của cơ quan THADS, các yêu cầu hủy giấy tờ giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án; xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.
b) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Tăng cường chỉ đạo thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với hoạt động THADS, đặc biệt là hoạt động cưỡng chế thi hành án; phối hợp trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật; chú trọng kiểm sát quy trình nghiệp vụ về THADS, những vụ việc có giá trị, tài sản lớn, khó khăn trong tổ chức thi hành và cưỡng chế thi hành án.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
- Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với cơ quan Nhà nước tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên chấp hành pháp luật về THADS, hành chính.
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan giám sát về THADS, hành chính nhất là những nơi có các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án, các vụ việc có giá trị tiền, tài sản phải thi hành án lớn, phức tạp dư luận xã hội quan tâm và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông qua giám sát kịp thời phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, vi phạm của cơ quan Nhà nước cùng cấp trong công tác THADS, hành chính.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
a) Đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính
- Tăng cường quản lý nhà nước về THADS, hành chính; chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TU.
- Tập trung chỉ đạo cưỡng chế thi hành các vụ án lớn có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp và hỗ trợ cơ quan THADS để giải quyết có hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn.
- Chỉ đạo các cơ quan chính quyền ở địa phương đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, hành chính đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về THADS, hành chính.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
b) Đối với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo THADS
- Chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn nghiêm chỉnh thi hành án hành chính, thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án hành chính.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo. Riêng việc kiện toàn và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016  hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, xong trước Quý II/2019.
c) Hỗ trợ kinh phí hoạt động
Quan tâm, hỗ trợ kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất; xem xét bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng cho các cơ quan THADS; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm. trong công tác THADS, hành chính.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Giao Cục THADS theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Cục THADS) để chỉ đạo, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KSTTHCNC.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký) 
Lê Thị Thìn
 
 

Các tin đã đưa ngày: