Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 2) vụ ông Văn Công Lưỡng (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (15/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (lần 2) vụ ông Văn Công Lưỡng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 513/TB-CCTHADS ngày 09/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Thành (CHV Nguyễn Thị Phương) (13/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Ngọc Thành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 411/TB-THADS ngày 13/9/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi CTHADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (05 vụ), gồm: ông Trương Văn Muồng; vụ ông Võ Văn Hùng; vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Văn Công Biền và vụ ông Huỳnh Văn Lực (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (13/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (05 vụ), gồm: vụ ông Trương Văn Muồng ; vụ ông Võ Văn Hùng, bà Bùi Thị Ngọc Lan; vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Văn Công Biền và vụ ông Huỳnh Văn Lực, bà Võ Thị Mỹ Trinh. Chi tiết theo 05 tập tin “Thông báo số 518/TB-CCTHADS, Thông báo số 519/TB-CCTHADS, Thông báo số 520/TB-CCTHADS, Thông báo số 521/TB-CCTHADS và Thông báo số 522/TB-CCTHADS cùng ngày 13/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung và vụ ông Nguyễn Văn Cường (CHV Đặng Văn Lợi) (13/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung và vụ ông Nguyễn Văn Cường. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 279/TB-CCTHADS và Thông báo số 280/TB-CCTHADS cùng ngày 13/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ ông Nguyễn Văn Dũng và vụ ông Đỗ Văn Út (CHV Phan Thanh Nhân) (12/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ ông Nguyễn Văn Dũng và vụ ông Đỗ Văn Út. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 721/TB-CCTHADS và Thông báo số 722/TB-CCTHADS cùng ngày 09/9/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Phạm Thị Chiến (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (09/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 511/TB-CCTHADS ngày 09/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung và vụ ông Nguyễn Văn Cường (CHV Đặng Văn Lợi) (08/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung và vụ ông Nguyễn Văn Cường. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 274/TB-CCTHADS và Thông báo số 275/TB-CCTHADS cùng ngày 08/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ), gồm: vụ bà Võ Thị Tuyết Nga; vụ ông Trần Văn Hoá và vụ bà Đỗ Thị Sạch (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ), gồm: vụ bà Võ Thị Tuyết Nga; vụ ông Trần Văn Hoá và vụ bà Đỗ Thị Sạch. Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 504/TB-CCTHADS, Thông báo số 506/TB-CCTHADS và Thông báo số 507/TB-CCTHADS cùng ngày 05/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Dương Thị Mỹ Hạnh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 505/TB-CCTHADS ngày 05/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (08/09/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 510/TB-CCTHADS ngày 06/9/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: