Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần Thị Nhạn (CHV Võ Anh Phương) (14/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần  Thị  Nhạn (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 318/TB-CCTHADS ngày 14/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Phong (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Thanh Phong (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 319/TB-CCTHADS ngày 14/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (14/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 320/TB-CCTHADS ngày 14/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 173/TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (13/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 173/TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Phương Oanh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 316//TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 (CHV Phan Thanh Nhân) (13/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Phương Oanh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 316//TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (Lần 4) vụ Đỗ Văn Út. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 317//TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 (CHV Phan Thanh Nhân) (13/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (Lần 4) vụ Đỗ Văn Út. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 317//TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự hộ ông Nguyễn Thanh Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 109/TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 (13/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự hộ ông Nguyễn Thanh Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 109/TB-CCTHADS ngày 13/3/2023 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 316/TB-CCTHADS ngày 10/3/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (10/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Lê Thanh Phương và bà Phạm Thị Chiến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 316/TB-CCTHADS ngày 10/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Minh Tuấn, bà Võ Thị Thanh Thuỷ (CHV Phạm Thị Sương Mai) (10/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Minh Tuấn, bà Võ Thị Thanh Thuỷ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 82/TB-CCTHADS ngày 09/3/2023 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Hiếu (CHV Võ Anh Phương) (09/03/2023)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Hiếu (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 313/TB-CCTHADS ngày 09/3/2023 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 
Các tin đã đưa ngày: