Sign In

Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản và chuộc lại tài sản chung (CHV Mai Phương Bình) (03/05/2019)

hấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án và quyền chuộc lại tài sản chung. Chi tiết theo Thông báo số 162/TB-CCTHADS ngày 03/5/2019 đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án (vụ Bà Trương Thị Trúc Hằng) - Chấp hành viên Nguyễn Văn Khâm (17/04/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 195/TB-CCTHADS ngày 09/4/2019 đính kèm.

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Việt Thắng) (16/04/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án do ông Nguyễn Việt Thắng, chức vụ Chấp hành viên thực hiện với những thông tin như 03 tập tin "Thông báo số 135/TB-CCTHADS ngày 12/4/2019, Thông báo số 136/TB-CCTHADS ngày 12/4/2019 và Thông báo số 137/TB-CCTHADS ngày 12/04/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Lê Văn Nhựt) (03/04/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 339/TB-CCTHADS và Thông báo số 340/TB-CCTHADS ngày 03/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Tân Phú Đông - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Ngọc Tỉnh) (26/03/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 304/TB-CCTHADS ngày 26/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Văn Thái Ngọc) (21/03/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án do ông Lê Văn Thái Ngọc, chức vụ Chấp hành viên thực hiện với những thông tin như tập tin "Thông báo số 127/TB-CCTHADS ngày 21/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Nguyễn Phước Sang (CHV Lê Trường) (19/03/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 62/TB-CTHADS ngày 18/3/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án (vụ bà Huỳnh Thị Thúy) (18/03/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 125/TB-CCTHADS ngày 18/3/2019 đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Hoài Ân) (18/03/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 305/TB-CCTHADS ngày 18/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Trường) (18/03/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 61/TB-CTHADS ngày 18/3/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: