Sign In

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bà Nguyễn Thị Minh Chiêu (CHV Nguyễn Hoài Ân) (03/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bà Nguyễn Thị Minh Chiêu. Chi tiết theo Thông báo số 34/TB-CCTHADS ngày 03/03/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ Văn Công Phong và vụ Văn Công Phơi (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (01/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 103/TB-CCTHADS ngày 22/02/2021 và Thông báo số 104/TB-CCTHADS ngày 22/02/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ Trần Văn Thu, vụ Huỳnh Văn Lực và vụ Trần Thanh Phong (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (01/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 106/TB-CCTHADS ngày 25/02/2021; Thông báo số 107/TB-CCTHADS  ngày 25/02/2021 và Thông báo số 108/TB-CCTHADS ngày 25/02/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (25/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 45/TB-CCTHADS ngày 19/02/2021 đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án dân sự vụ Nguyễn Thị Minh Chiêu (CHV Nguyễn Hoài Ân) (24/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 09/TB-CCTHADS ngày 24/02/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (24/02/2021)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 55/TB-CTHADS ngày 24/02/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ Nguyễn Thị Hồng Loan- Lần 3 (CHV Đặng Văn Lợi) (23/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành (lần 3). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 105/TB-CCTHADS ngày 23/02/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông,tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ ông Phạm Văn Mẫm (CHV Lê Anh Quốc) (22/02/2021)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 54/TB-CTHADS ngày 22/02/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (19/02/2021)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 52/TB-CTHADS ngày 19/02/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Văn Dinh) (18/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Chi tiết theo Thông báo số 60/TB-CCTHADS ngày 18/02/2021 đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: