Sign In

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Sâm. (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (05/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Sâm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 75/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung (CHV Đặng Văn Lợi) (05/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Tuyết Nhung. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 35/TB-CCTHADS ngày 25/11/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV gạch không nung Bình Kem (CHV Phạm Văn Thành) (05/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV gạch không nung Bình Kem. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 215/TB-CCTHADS ngày 30/11/2022 của Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 134/TB-CCTHADS ngày 02/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang - Cty Đại Thành (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Hồng Giang (Đại Thành). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 136/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do ông Lê Thanh Phương đứng tên quyền sử dụng đất để thi hành dân sự (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do ông Lê Thanh Phương đứng tên quyền sử dụng đất để thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 137/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Bùi Thị Điệu (CHV Võ Đức Nhân) (02/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Bùi Thị Điệu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 02/TB-CCTHADS ngày 01/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (Lần 3) vụ ông Đỗ Văn Út (CHV Phan Thanh Nhân) (01/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (Lần 3) vụ ông Đỗ Văn Út. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 112//TB-CCTHADS ngày 29/11/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 4) vụ ông Sử Trường Thiên (CHV Đặng Văn Lợi) (01/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 4) vụ ông Sử Trường Thiên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 36/TB-CCTHADS ngày 01/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thuỷ hải sản Thái Hoà (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (29/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thuỷ hải sản Thái Hoà. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 130/TB-CCTHADS ngày 28/11/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: