Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (02 vụ) gồm: vụ ông Phạm Văn Vũ, bà Lê Thị Hiếu và vụ ông Nguyễn Văn Xem, bà Lê Thị Loan (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (29/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ) gồm: vụ ông Phạm Văn Vũ, bà Lê Thị Hiếu và vụ ông Nguyễn Văn Xem, bà Lê Thị Loan. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 285/TB-CCTHADS và Thông báo số 286/TB-CCTHADS cùng ngày 25/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng, bà Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Đinh Ngọc On) (29/04/2022)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Công Thưởng, bà Phạm Thị Mỹ Nhỏ. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 108/TB-CTHADS ngày 27/4/2022 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Lê Văn Dinh) (27/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 93/TB-CCTHADS ngày 27/4/2022 của Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự vụ bà Thái THị Thanh Thúy (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (26/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thúy. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 287/TB-CCTHADS ngày 26/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng (CHV Lê Hoàng Hiệp) (19/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 167/TB-CCTHADS ngày 18/4/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Văn Cường (CHV Đặng Văn Lợi) (19/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Cường. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 138/TB-CCTHADS ngày 15/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (CHV Nguyễn Hoài Ân) (19/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 183/TB-CCTHADS ngày 05/4/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Hà Tuấn Kiệt và bà Đặng Thị Hồng Nhung (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Hà Tuấn Kiệt. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 261/TB-CCTHADS ngày 12/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Thái Thị Thanh Thuý. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 268/TB-CCTHADS ngày 18/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Nhựt Trường và bà Nguyễn Thị Hương Lan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (18/04/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Nhựt Trường và bà Nguyễn Thị Hương Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 270/TB-CCTHADS ngày 18/4/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: