Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Lê Thị Hiếu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (03/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Lê Thị Hiếu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 40/TB-CCTHADS ngày 09/11/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự (tàu cá ) lần 5 vụ bà Lê Thị Hiếu (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (03/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (tàu cá) lần 5 vụ bà Lê Thị Hiếu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 41/TB-CCTHADS ngày 11/11/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Anh Tuấn) (01/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 01/TB-CCTHADS, Thông báo số 02/TB-CCTHADS và Thông báo số 03/TB-CCTHADS cùng ngày 30/12/2021 của Chi cục THADS thị xã Cai  Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Tuyết và vụ ông Phạm Văn Vũ (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (01/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (02 vụ) gồm: Vụ bà Nguyễn Thị Tuyết và vụ ông Phạm Văn Vũ. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 59/TB-CCTHADS và Thông báo số 60/TB-CCTHADS cùng ngày 19/11/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Tuyết và vụ ông Phạm Văn Vũ (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (01/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (02 vụ) gồm: Vụ bà Nguyễn Thị Tuyết và vụ ông Phạm Văn Vũ. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 61/TB-CCTHADS và Thông báo số 62/TB-CCTHADS cùng ngày 24/11/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng (CHV Lê Hoàng Hiệp) (26/11/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Lê Minh Hoàng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 21/TB-CCTHADS ngày 23/11/2021 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Trần Văn Út, bà Trần Thị Tuyết Mai (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (25/11/2021)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Trần Văn Út, bà Trần Thị Tuyết Mai. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 13/TB-CCTHADS ngày 24/11/2021 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) vụ bà Lê Thị Nguyệt (CHV Trần Thị Thu Bình) (17/11/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) vụ bà Lê Thị Nguyệt. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 26/TB-CCTHADS ngày 27/10/2021 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) vụ ông Nguyễn Khắc Nghĩa, bà Trần Ngọc Thúy Lan (CHV Trần Thị Thu Bình) (17/11/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) vụ ông Nguyễn Khắc Nghĩa, bà Trần Ngọc Thúy Lan. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 52/TB-CCTHADS ngày 16/11/2021 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Phạm Văn Thắng (CHV Võ Đức Nhân) (16/11/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Phạm Văn Thắng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 50/TB-CCTHADS ngày 16/11/2021 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: