Sign In

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Sâm. (CHV Đặng Nghĩa Nhân) (05/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Sâm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 75/TB-CCTHADS ngày 05/12/2022 của Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Bùi Thị Điệu (CHV Võ Đức Nhân) (02/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Bùi Thị Điệu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 02/TB-CCTHADS ngày 01/12/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (Lần 3) vụ ông Đỗ Văn Út (CHV Phan Thanh Nhân) (01/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (Lần 3) vụ ông Đỗ Văn Út. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 112//TB-CCTHADS ngày 29/11/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 4) vụ ông Sử Trường Thiên (CHV Đặng Văn Lợi) (01/12/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 4) vụ ông Sử Trường Thiên. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 36/TB-CCTHADS ngày 01/12/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thuỷ hải sản Thái Hoà (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (29/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thuỷ hải sản Thái Hoà. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 130/TB-CCTHADS ngày 28/11/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng (CHV Phan Thanh Nhân) (28/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Văn Dũng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 106/TB-CCTHADS ngày 28/11/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (tàu cá lần 01) vụ ông Cao Văn Phúc và bà Phạm Thị Thơm (CHV Nguyễn Ngọc Vinh) (25/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản (tàu cá lần 01) vụ ông Cao Văn Phúc và bà Phạm Thị Thơm. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 97/TB-CCTHADS ngày 11/11/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 – Trung tâm đào tạo và xác hạch lái xe ô tô, mô tô Bắc Sông Tiền đứng tên quyền sử dụng (CHV Trương Phi Hùng) (25/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải ô tô số 6 – Trung tâm đào tạo và xác hạch lái xe ô tô, mô tô Bắc Sông Tiền đứng tên quyền sử dụng. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 58/TB-THADS ngày 22/11/2022 của Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Hoá (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (24/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Hoá. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 119/TB-CCTHADS ngày 23/11/2022 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải và bà Nguyễn Thị Chính (CHV Phan Hoàng Giang) (21/11/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ ông Trương Văn Khải và bà Nguyễn Thị Chính. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 14/TB-CCTHADS và “Thông báo số 15/TB-CCTHADS cùng ngày 18/11/2022 của Chi cục THADS thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: