Sign In

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Duy Minh (CHV Bùi Thị Mến) (10/01/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành dân sự vụ ông Nguyễn Duy Minh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 130/TB-CCTHADS ngày 10/01/2022 của Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Đỗ Ngọc Thuận (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy) (06/01/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành dân sự vụ ông Đỗ Ngọc Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 07/TB-CCTHADS ngày 06/01/2022 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Nguyễn Văn Hoánh và vụ ông Lê Văn Giằn, bà Lê Thị Loan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (04/01/2022)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (02 vụ): vụ ông Nguyễn Văn Hoánh và vụ ông Lê Văn Giằn, bà Lê Thị Loan. Chi tiết theo 02 tập tin “Thông báo số 113/TB-CCTHADS và Thông báo số 114/TB-CCTHADS cùng ngày 30/12/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Đỗ Ngọc Thuận (CHV Nguyễn Phạm Đan Thùy) (29/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành dân sự vụ ông Đỗ Ngọc Thuận. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 664/TB-CCTHADS ngày 29/12/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự (lần 2) (CHV Nguyễn Tấn Danh) (28/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành dân sự (lần 2). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 174/TB-CCTHADS ngày 28/12/2021 của Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (CHV Nguyễn Hoài Ân) (27/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 661/TB-CCTHADS ngày 27/12/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
 

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Văn Công Biền (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (20/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Văn Công Biền. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 98/TB-CCTHADS ngày 15/12/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (05 vụ) gồm vụ ông Nguyễn Văn Tươi, vụ ông Nguyễn Văn Hoánh, vụ bà Đoàn Thị Chúc, vụ ông Văn Công Phong và vụ ông Văn Công Phơi (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (20/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành dân sự (05 vụ) gồm: vụ ông Nguyễn Văn Tươi, bà Đoàn Thị Lộc, vụ ông Nguyễn Văn Hoánh, vụ bà Đoàn Thị Chúc, vụ ông Văn Công Phong, bà Trần Thị Thuận và vụ ông Văn Công Phơi, bà Nguyễn Thị Bích Phượng. Chi tiết theo 05 tập tin “Thông báo số 99/TB-CCTHADS, Thông báo số 100/TB-CCTHADS, Thông báo số 101/TB-CCTHADS, Thông báo số 102/TB-CCTHADS vàThông báo số 103/TB-CCTHADS cùng ngày 15/12/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (CHV Nguyễn Hoài Ân) (20/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 633/TB-CCTHADS ngày 20/12/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự vụ ông Trần Văn Hội, bà Hồ Thị Phương (CHV Đặng Văn Lợi) (20/12/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành dân sự vụ ông Trần Văn Hội, bà Hồ Thị Phương. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 46/TB-CCTHADS ngày 20/12/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: