Sign In

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Trần Thị Kim Tuyến) (30/09/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 146/TB-CTHADS ngày 30/9/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Trần Thị Mỹ Long) (28/09/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 557/TB-CCTHADS ngày 27/9/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Gò Công Đông - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Đặng Văn Lợi) (27/09/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 44/TB-CCTHADS ngày 16/9/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Mỹ Tho - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Lê Nhật Nam) (19/09/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo Thông báo số 392/TB-CCTHADS ngày 09/9/2019 kèm theo.

Mỹ Tho - Thông báo về việc thỏa thuận và yêu cầu lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Nhật Nam) (09/09/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc thỏa thuận và yêu cầu lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo Thông báo số 392/TB-CCTHADS ngày 09/9/2019 kèm theo.

Chợ Gạo - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Mai Minh Khương) (29/08/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 572/TB-CCTHADS ngày 23/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Đinh Ngọc On) (28/08/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 127/TB-CTHADS ngày 28/8/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án (CHV Nguyễn Thị Phương) (19/08/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án. Chi tiết theo Thông báo số 257/TB-CCTHADS ngày 16/8/2019 đính kèm.

Tân Phú Đông - Thông báo về việc thực hiện quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên (CHV Nguyễn Ngọc Tỉnh) (08/08/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc thực hiện quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 499/TB-CCTHADS ngày 07/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Thị xã Cai Lậy - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Hữu Phúc) (06/08/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 101/TB-CCTHADS và Thông báo số 102/TB-CCTHADS ngày 06/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: