Sign In

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án dân sự vụ Nguyễn Thị Minh Chiêu (CHV Nguyễn Hoài Ân) (24/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 09/TB-CCTHADS ngày 24/02/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (24/02/2021)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 55/TB-CTHADS ngày 24/02/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ Nguyễn Thị Hồng Loan- Lần 3 (CHV Đặng Văn Lợi) (23/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành (lần 3). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 105/TB-CCTHADS ngày 23/02/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông,tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ ông Phạm Văn Mẫm (CHV Lê Anh Quốc) (22/02/2021)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 54/TB-CTHADS ngày 22/02/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Trần Thị Lệ Huyền (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (19/02/2021)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 52/TB-CTHADS ngày 19/02/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Lê Văn Dinh) (18/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá. Chi tiết theo Thông báo số 60/TB-CCTHADS ngày 18/02/2021 đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án - Lần 2 (CHV Đặng Văn Lợi) (17/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành (lần 2). Chi tiết theo 03 tập tin “Thông báo số 99/TB-CCTHADS ngày 09/02/2021; Thông báo số 100/TB-CCTHADS ngày 09/02/2021 và Thông báo số 101/TB-CCTHADS ngày 09/02/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông,tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bà Huỳnh Thị Kim Liên (CHV Đào Ngọc Thành) (17/02/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản do bà Huỳnh Thị Kim Liên đứng tên quyền sử dụng đất. Chi tiết theo Thông báo số 143/TB-CCTHADS ngày 17/02/2021 đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông vụ ông Nguyễn Văn Nguyên, vụ ông Nguyễn Hòa An (CHV Đinh Ngọc On) (04/02/2021)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Văn Nguyên, vụ ông Nguyễn Hòa An. Chi tiết theo Thông báo số 49/TB-CTHADS ngày 29/01/2021 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Cục THADS tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Trần Văn Út, bà Trần Thị Tuyết Mai (CHV Nguyễn Trọng Thiên) (04/02/2021)

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Trần Văn Út, bà Trần Thị Tuyết Mai. Chi tiết theo Thông báo số 51/TB-CTHADS ngày 01/02/2021 của Cục THADS tỉnh Tiền Giang đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: