Sign In

Chi cục THADS quận Bình Thạnh: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành án dân sự

07/05/2021

Chi cục THADS quận Bình Thạnh: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành án dân sự
Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận Bình Thạnh nói riêng có nhiều biến động. Dịch bệnh Covid-19 xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức thi hành án dân sự (THADS). Song,  trong 6 tháng đầu năm, dưới sự tập trung, chỉ đạo thường xuyên của Ban Lãnh đạo Chi cục và sự đồng thuận của toàn thể công chức, người lao động đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Về việc, đạt tỷ lệ 52,23% (tăng 3,10% so với cùng kỳ năm 2020), vượt 11,28% so với chỉ tiêu Cục giao. Về tiền, đạt tỷ lệ 30,53% (tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2020), vượt 9,73% so với chỉ tiêu Cục giao.
Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự cố gắng, phấn đấu của tập thể công chức, người lao động, một phần không nhỏ nhờ đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động THADS. Trong đó, công tác chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động THADS luôn được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Các cấp đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chấn chỉnh như Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS hay Quy chế tổ chức hội họp của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh…. Cùng với đó, tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết năm hay giao ban trực tuyến, Cục THADS Thành phố cũng đã thường xuyên quán triệt, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của Hệ thống THADS hoặc có các chỉ đạo cụ thể bằng văn bản.
Với mục tiêu nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động THADS, ngay từ đầu năm, Chi cục THADS quận Bình Thạch đã phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể và thông báo đến toàn thể đơn vị. Phân công hồ sơ thi hành án hợp lý để các Phó Chi cục trưởng có điều kiện, thời gian tập trung làm công tác quản lý, điều hành. Trong quá trình công tác, tập thể Lãnh đạo đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tư duy và hành động, phát huy tính chủ động, chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành. Trong công tác chuyên môn, đơn vị thành lập Hội đồng Chấp hành viên, trong đó, Ban lãnh đạo là thành viên chủ chốt nhằm kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Chấp hành viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hồ sơ thi hành án. Đồng thời tiến hành xây dựng và kiểm soát chặt chẽ lịch làm việc, công tác của Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và các công chức khác, đặc biệt là các trường hợp làm việc, giải quyết hoặc xác minh điều kiện thi hành án tại cơ sở ở cả trong và ngoài địa phương. Tại chi cục, việc chấm công được thực hiện bằng máy quét vân tay và Sổ theo dõi công tác. Chi cục có trang bị hệ thống camera giám sát tại hành lang, phòng kế toán, phòng tiếp dân. Công chức có lịch công tác phải ghi vào sổ theo dõi và bảng tin của đơn vị để lãnh đạo và người dân nắm bắt, tiện liên hệ. Cùng với đó tập trung xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo điều kiện để công chức, người lao động và nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của công chức, người lao động trong việc tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó quận Bình Thạnh cũng chú trọng đến công tác phòng ngừa, tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, không ngừng nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của công chức, viên chức, người lao động.
 Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tình trạng trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính như chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Nguyên nhân là do các cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc giáo dục, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. Người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự gương mẫu, nêu gương về đạo đức, lối sống và trách nhiệm trong công việc, không sâu sát, thiếu kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức trong đơn vị. Ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của một số công chức, kể cả công chức lãnh đạo, quản lý còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời.
Để nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động THADS, thời gian tới, Chi Cục THADS quận Bình Thạch đã đưa ra các giải pháp cụ thể: Đối với Lãnh đạo đơn vị, tiếp tục quán triệt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm nêu gương trong toàn cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Tăng cường trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ lịch làm việc, công tác của Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và các công chức khác; xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan; Chú trọng đến công tác phòng ngừa, tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, không ngừng nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của công chức, viên chức, người lao động.
Đối với công chức, người lao động: Tích cực học tập, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, trau dồi và nâng cao kỹ năng, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, thiếu sót; Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; tuân thủ chương trình, kế hoạch làm việc; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm nội quy, kỷ luật của cơ quan, phải đeo thẻ công chức, thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên khi thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên./.
                                                                          Cẩm
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: