Sign In

Chi cục THADS quận Tân Bình xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh, kỷ cương và đoàn kết.

18/12/2020

Chi cục THADS quận Tân Bình xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh, kỷ cương và đoàn kết.
Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố nói chung và quận Tân Bình nói riêng có nhiều biến động. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tạo ra những khó khăn, tác động tiêu cực đến công tác tổ chức Thi hành án dân sự. Trong tình hình đó, tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị đã thể hiện tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục những khó khăn, áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (về việc đạt 82.24%, về tiền đạt 40.98%).
Để đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh sự cố gắng, phấn đấu của tập thể công chức, người lao động đơn vị, Chi cục đã nghiêm túc quán triệt và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện các chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS TP. Hồ Chí Minh về xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh, kỷ cương và đoàn kết, cụ thể như sau:
Thứ nhất: không ngừng hoàn thiện và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự
Với đặc thù của công tác tổ chức THADS là lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng phát sinh tiêu cực, khiếu nại, trong quá trình giải quyết thi hành án đồng thời thực hiện chủ trương của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS TP. Hồ Chí Minh về cải cách hành chính, Chi cục THADS quận Tân bình đã công khai các quy định, quy trình về THADS để mọi người dân có thể tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện được một cách dễ dàng; không gây khó khăn cho công dân trong tiếp cận thông tin.
Đồng thời Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện các thủ tục trong thi hành án dân sự qua trực tuyến, điện thoại, fax, email... bằng nhiều hình thức. Trong đó tăng cường các hình thức tuyên truyền mới qua facebook, zalo, các trang thông tin chính thống của quận Tân Bình... để người dân thuận lợi tiếp cận; niêm yết số điện thoại các Chấp hành viên, Lãnh đạo Chi cục, lịch tiếp công dân, đường dây nóng của đơn vị... để sẵn sàng hỗ trợ đương sự khi có yêu cầu cũng như tiếp nhận các phản ánh để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.
Đối với công chức, người lao động đơn vị được triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên trên; thực hiện công khai, dân chủ các mặt công tác nhất là trong công khai tài chính, mua sắm tài sản, quy hoạch cán bộ, các chính sách cho cán bộ công chức và người lao động theo đúng quy định.
Thứ hai: xây dựng và thực hiện các quy trình, quy chế trong các mặt hoạt động của đơn vị
Việc ban hành các quy trình, quy chế có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động của đơn vị. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tổng cục THADS, Cục THADS TP. Hồ Chí Minh, Chi cục đã triển khai xây dựng  các quy trình, quy chế phù hợp các quy định, với tình hình thực tế tại đơn vị trên tinh thần “3 được, 2 phải” cụ thể: công chức, người lao động đơn vị được biết, được đóng góp, phải thực hiện, phải tự kiểm tra và được kiểm tra.
Hiện nay, Chi cục đã xây dựng và thực hiện các quy trình, quy chế trên tất cả các mặt hoạt động của đơn vị như: Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế phối hợp liên ngành, quy trình thu chi thi hành án dân sự, quy trình thực hiện lưu trữ hồ sơ thi hành án... Việc áp dụng đã tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị; góp phần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hoạt động tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó là cơ sở để xử lý các cá nhân không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc.
Thứ ba: nâng cao vai trò của kiểm tra và tự kiểm tra, phòng chống tiêu cực, tham nhũng
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự. Trong năm công tác 2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo đúng Quy trình, hướng dẫn tại Quyết định số 171/2019/QĐ-TCTHADS ngày 25/01/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS.
Ngay từ đầu năm, Chi cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề; đặc biệt kiểm tra đột xuất đối với các vụ việc phức tạp, có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại hoặc theo đề xuất của chấp hành viên đang tổ chức thi hành nếu xét thấy cần thiết.
Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, thực chất, khách quan, qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục và ngăn ngừa các vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án.
Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; ngăn chặn, tiến tới loại bỏ điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.
Thứ tư: phát huy vai trò của người đứng đầu, tính nêu gương của đảng viên, của lãnh đạo đơn vị
Lãnh đạo đơn vị, Đảng viên Chi cục luôn phát huy tinh thần tự giác trong tự phê bình và phê bình, gương mẫu trong lời nói và việc làm, trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối làm việc; xác định nhiệm vụ trọng tâm là đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ đơn vị.
Ngay từ đầu năm, Ban Lãnh đạo đã phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể và thông báo đến toàn thể đơn vị. Phân công hồ sơ thi hành án hợp  lý để các Phó Chi cục trưởng có điều kiện, thời gian tập trung làm công tác quản lý, điều hành. Trong quá trình công tác, tập thể Lãnh đạo đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tư duy và hành động bên cạnh đó phát huy tính chủ động, chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành. Trong công tác chuyên môn kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Chấp hành viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc của hồ sơ thi hành án.
Thứ năm: kịp thời triển khai các chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận về công tác tổ chức thi hành án dân sự
Trong năm công tác 2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS quận. Chi cục đã tham mưu kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận; tham mưu, đề xuất, xin ý kiến đối với những vụ việc phức tạp, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo để Thường trực Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự quận theo dõi, chỉ đạo.
Theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Quận ủy Tân Bình thường xuyên có văn bản đôn đốc công chức, người lao động đơn vị thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn quận tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ cơ quan thi hành án.
Sự quan tâm của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS quận đến công tác thi hành án dân sự là nguồn động lực thúc đẩy công chức, người lao động đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong công việc. Đồng thời công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án và các cơ quan, ban ngành tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Thứ sáu: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ trực tuyến trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự
Công nghệ thông tin là một yếu tố quan trọng giúp đổi mới phương thức làm việc ngày càng khoa học, nhanh chóng, chính xác, văn minh, hiện đại. Qua đó nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và chất lượng công tác tổ chức thi hành án. Ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai có hiệu quả việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ trực tuyễn thi hành án giúp tiết kiệm thời gian, công sức của nhân dân khi thực hiện các thủ tục thi hành án. Đồng thời là một trong những phương thức tiếp nhận và giải quyết các phản ánh của cá nhân, cơ quan, tổ chức để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, là cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng hoạt động công vụ.
Thứ bảy: quan tâm phát huy vai trò của các đoàn thể trong đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua và tham gia các chương trình vì cộng đồng
Chi cục đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, gìn giữ và phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết nội bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật. Công tác chăm lo đời sống cho công chức, người lao động đơn vị được thực hiện theo đúng quy định.
Trong năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình tham gia các phong trào thi đua do Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Tư pháp phát động như: “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”… cũng như các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai và các phong trào khác tại địa phương. Chi cục đã phát động nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc như: tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, thăm và chúc Tết các gia đình chính sách nhân dịp Tết Canh Tý 2020, nuôi heo đất tình nghĩa, bảo trợ một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn quận.
Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá thực trạng và chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, hội viên đơn vị; đã cử các quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đề nghị Công đoàn, Chi đoàn giới thiệu những đoàn viên ưu tú, có nguyện vọng vào Đảng để bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nhằm tạo nguồn kết nạp đảng viên. Chi bộ đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Công đoàn, Chi đoàn cơ sở đơn vị từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Vận động đoàn viên chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

Năm 2021 với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên cũng như với truyền thống tốt đẹp của ngành Thi hành án dân sự, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố sẽ: chung sức, đồng lòng, nỗ lực không ngừng phấn đấu hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi tất cả nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2021, tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò là lá cờ đầu của Thi hành án dân sự cả nước.
                                                      .                                                  Chi cục THADS quận Tân Bình
 

Các tin đã đưa ngày: