Sign In

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn TP. HCM

29/03/2015

Thời gian vừa qua, hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố tiếp tục được kiện toàn về tổ chức, bộ máy và hoạt động ổn định, hiệu quả; đã giải quyết xong khối lượng lớn việc, tiền thi hành án; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, đã xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật …v…v… Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: số vụ việc, số tiền phải thi hành án chuyền kỳ sau còn nhiều; hoạt động giải quyết các việc thi hành án liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng đạt hiệu quả chưa cao; một số vụ việc có điều kiện thi hành nhưng kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; có những trường hợp công chức vi phạm bị kiểm điểm, xử lý …

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự, Tố tụng hành chính. Ngày 09 tháng 3 năm 2015, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 1184-CV/TU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo:

1. Quận ủy, huyện ủy tăng cường lãnh đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; định kỳ và đột xuất nghe cơ quan thi hành án báo cáo tình hình công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao trong năm 2015, đặc biệt là chỉ tiêu thi hành án xong về việc, tiền, về khắc phục vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự; chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2014, nhất là những hạn chế, tồn tại do nguyên nhân chủ quan, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn bền vững.

Thực hiện đợt tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố tham mưu tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng, nhất là cán bộ quản lý và cán bộ có chức danh pháp lý, trong đó tập trung vào những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường chỉ đạo công tác giám sát hoạt động thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở - ngành có liên quan:

4.1. Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII, các quy định của Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại  để chuẩn bị tổ chức tổng kết vào cuối năm 2015.

4.2. Các sở - ban - ngành, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân quận - huyện tăng cường phối hợp chặt chẽ; nghiên cứu đề ra quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, quận - huyện để tạo điều kiện cho các cơ quan thi hành án dân sự trong hoạt động thi hành án dân sự; hỗ trợ cơ quan thi hành án dân sự giải quyết những vụ việc thi hành án lớn, phức tạp, kéo dài có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, được dư luận xã hội quan tâm.

4.3. Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các đơn vị; hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản, phương tiện làm việc tại trụ sở mới của  Cục Thi hành án dân sự thành phố.

5. Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố chỉ đạo:

5.1. Kiểm tra, đôn đốc, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng, góp phần thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý nợ xấu cho ngân hàng; phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi pham, đặc biệt là các biểu hiện cố tình trì hoãn, kéo dài việc thi hành án liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng.

5.2. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ, phòng chống tiêu cực, tham những trong đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự; tạo điều kiện cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước để tạo nguồn cán bộ đảm bảo trình độ và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ các cơ quan thi hành án dân sự.

5.3. Chỉ đạo chi cục thi hành án dân sự các quận, huyện phối hợp các cơ quan có liên quan rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; hạn chế tối đa tình trạng án kéo dài, tồn đọng lâu năm.

6. Giao Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với các ban Thành ủy theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; báo cáo Thường trực Thành ủy.

Để kịp thời thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 10/3/2015, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố đã ban hành văn bản số 5621/CTHADS-VP phân công các đồng chí trong Ban lãnh đạo và chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt văn bản số 1184-CV/TU ngày 09/3/2015 của Ban Thường cụ Thành ủy đến tất cả cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự. Đồng thời, trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, Cục trưởng chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị tham mưu lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền cùng cấp thực hiện các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, phải xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2015 và những năm tiếp theo./.

Các tin đã đưa ngày: