Sign In

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

04/01/2021

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
         Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch số 04-KH/BTGTU, ngày 24/11/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 28/12/2020, Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến toàn thể Đảng viên của Chi bộ.
     Khai mạc Hội nghị đ/c Chung Ngọc Cảnh – Phó Bí thư Chi bộ Cục THADS, chủ trì Hội nghị quán triệt các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc tiếp thu, chú ý lắng nghe, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với công việc chuyên môn tại đơn vị để nhận thức đầy đủ hơn nội dung của Nghị quyết và trực tiếp phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
     Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã triển khai toàn bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề nghị các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cần tập trung nghiên cứu những mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển của tỉnh trong 05 năm tới và định hướng đến năm 2030. Hiểu đúng những nội dung chủ yếu của từng lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách của địa phương nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực. Trong 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá được đại hội xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ liên quan với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đến năm 2030.

 

 
     Kết luận Hội nghị, đ/c Chủ trì Hội nghị quán triệt từng đồng chí Đảng viên trong Chi bộ tiếp thu đầy đủ những nội dung của Nghị quyết vừa được triển khai để tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu từng đồng chí Đảng viên viết bài thu hoạch gửi về Cấp ủy Chi bộ đảm bảo nội dung, đúng thời hạn theo yêu cầu.


Theo Thành Ý - Chi bộ Cục THADS tỉnh Trà Vinh.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: